Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ÐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2016/NQ-HÐND

Thanh Hóa, ngày 08 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NĂM 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Xét Tờ trình số 826/TTr-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017 và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017, gồm những nội dung sau:

1. Hoạt động giám sát chuyên đề

a) Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh: Giám sát việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

b) Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh: Giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức hành chính và hợp đồng lao động đối với các cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh; giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

c) Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh: Giám sát tình hình nợ thuê và nợ tiền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh đến 31 tháng 12 năm 2016; giám sát việc sử dụng đất để thực hiện các dự án đã được Hội đồng nhân dân tỉnh chấp thuận trong năm 2015-2016.

d) Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh: Giám sát công tác quản lý, sử dụng quỹ khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa từ ngày 01/01/2015 đến năm 2017.

đ) Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh: Giám sát việc đầu tư xây dựng các hồ đập, thủy lợi nhỏ trên địa bàn miền núi, giai đoạn 2010-2016; giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg ngày 07/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ.

Những nội dung giám sát quy định tại khoản này phải được thực hiện và báo cáo kết quả tại kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh. Nội dung cụ thể báo cáo tại kỳ họp giữa năm và kỳ họp cuối năm do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định.

2. Hoạt động giám sát thường xuyên

a) Giám sát giữa hai kỳ họp:

Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thực hiện giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; việc giải quyết các kiến nghị của cử tri được gửi đến Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp trước; xem xét việc trả lời chất vấn của những người bị chất vấn; giám sát công tác tiếp công dân; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

b) Giám sát tại kỳ họp:

Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét báo cáo của các cơ quan nhà nước ở địa phương theo quy định của pháp luật.

Chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn về những vấn đề đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, cử tri và nhân dân trong tỉnh quan tâm.

Khi cần thiết Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh sẽ tổ chức chất vấn và xem xét việc trả lời chất vấn giữa hai kỳ họp.

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chỉ đạo, phân công, điều hòa, phối hợp thực hiện Nghị quyết này, báo cáo kết quả với Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 3. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa Khóa XVII, Kỳ họp thứ 2, thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 12 năm 2016.

 


Nõi nhận:
- Ủy ban thýờng vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Cục Kiểm tra vãn bản Bộ Tý pháp;
- Thýờng trực: Tỉnh ủy; HÐND tỉnh; UBND tỉnh;
- Ðại biểu Quốc hội tỉnh, ðại biểu HÐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh và các ðoàn thể cấp tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy; VP HÐND tỉnh, VP UBND tỉnh;
- Thýờng trực HÐND, UBND các huyện, tx, tp;
- Lýu: VT.

CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Chiến