Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2006/NQ-HĐND

Rạch Giá, ngày 14 tháng 7 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BAN HÀNH BỔ SUNG GIÁ ĐẤT Ở ĐỐI VỚI TỪNG LÔ THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG VIÊN LẠC HỒNG - KHU LẤN BIỂN, PHƯỜNG VĨNH LẠC, THÀNH PHỐ RẠCH GIÁ, TỈNH KIÊN GIANG

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 26/11/2003; Nghị định số 188/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2004 của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất;

Trên cơ sở xem xét Tờ trình số 32/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2006 của UBND tỉnh về việc ban hành bổ sung giá đất ở cho từng lô thuộc dự án đầu tư xây dựng công viên Lạc Hồng - Khu lấn biển, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng Nhân dân tỉnh tán thành Tờ trình số 32/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành bổ sung giá đất ở đối với từng lô thuộc dự án đầu tư xây dựng công viên Lạc Hồng - Khu lấn biển, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

Điều 2. Thời gian thực hiện:

Từ ngày 01 tháng 9 năm 2006.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai các cấp, các ngành, các địa phương thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giám sát chặt chẽ việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang Khóa VII, Kỳ họp thứ mười một thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trương Quốc Tuấn