Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 19/2004/NQ-HĐND

Ninh Bình, ngày 17 tháng 12 năm 2004

 

NGHỊ QUYẾT

V/V THÀNH LẬP SỞ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG TỈNH NINH BÌNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 2

(Từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 12 năm 2004)

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội nước CHXHCNVN khoá XI, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 171/2004/NĐ-CP ngày 29/9/2004 của Chính phủ về việc quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị định 101/2004/NĐ-CP ngày 25/02/2004 của Chính phủ về việc thành lập Sở Bưu chính Viễn thông thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Sau khi xem xét, thảo luận tờ trình số 36/TT-UB ngày 02/12/2004 của UBND tỉnh về việc thành lập Sở Bưu chính Viễn thông tỉnh Ninh Bình và Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

1. Nhất trí với tờ trình số 36/TT-UB ngày 02/12/2004 của UBND tỉnh về việc thành lập Sở Bưu chính Viễn thông tỉnh Ninh Bình :

Sở Bưu chính Viễn thông là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; chịu sự chỉ đạo, quản lý trực tiếp và toàn diện của UBND tỉnh đồng thời chịu sự hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Bưu chính Viễn thông.

2. Giao cho UBND tỉnh căn cứ quy định, hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Sở Bưu chính Viễn thông tỉnh Ninh Bình.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 15 tháng 12 năm 2004./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội,
- Chính phủ,
- Bộ Nội vụ,
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh,
- Thường trực Tỉnh uỷ,
- UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh,
- Sở Nội vụ, Sở Tư pháp,
- Các vị đại biểu HĐND tỉnh khoá XII,
- Thường trực HĐND và UBND các huyện, thị xã,
- Lưu VT, PTH.
 H1/19

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
Phạm Minh Tuyên