Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2016/NQ-HĐND

Trà Vinh, ngày 08 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT 11/2014/NQ-HĐND NGÀY 18/7/2014 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA VIII PHÊ CHUẨN ĐỀ ÁN HỖ TRỢ NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2014 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng ngày 29/11/2006;

Căn cứ Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo Hợp đồng;

Xét Tờ trình số 4002/TTr-UBND ngày 16/11/2016 về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 11/2014/NQ-HĐND ngày 18/7/2014 của HĐND tỉnh phê chuẩn Đề án hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2014 - 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội; ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 11/2014/NQ-HĐND ngày 18/7/2014 của HĐND tỉnh phê chuẩn Đề án hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2014 - 2020, cụ thể như sau:

Bổ sung khoản 2, Điều 1 như sau:

2. Đối tượng hỗ trợ.

“......

- Lao động tham gia các chương trình đào tạo trình độ cao theo Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam với nước tiếp nhận lao động hoặc theo các hợp đồng cung ứng giữa doanh nghiệp Việt Nam với đối tác nước ngoài.

- Lao động là các đối tượng hộ gia đình khó khăn về tài chính (không thể tập trung số tiền lớn để tham gia xuất khẩu lao động trong một lần) có nhu cầu vay vốn để đi xuất khẩu lao động ở các nước, được UBND xã, phường, thị trấn xét bình nghị và xác nhận để Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay.”.

Sửa đổi điểm b, khoản 3, Điều 1 như sau:

“ ....

- Mức cho vay tối đa: Mức cho vay cụ thể đối với từng người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài được xác định căn cứ vào nhu cầu vay vốn của người vay để chi phí đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng tuyển dụng, khả năng trả nợ của người vay và khả năng nguồn vốn ủy thác của ngân sách tỉnh chuyển sang Ngân hàng chính sách xã hội, nhưng không vượt quá 150 triệu đồng/người (chia ra hai giai đoạn để cho vay: Giai đoạn đi học được vay tối đa 30 triệu đồng, phần chi phí còn lại được vay khi có hợp đồng ký kết giữa người lao động và doanh nghiệp dịch vụ hay tổ chức sự nghiệp).

Sửa đổi điểm a, khoản 4, Điều 1 như sau:

a) Nguồn ngân sách tỉnh.

“ .....

- Hỗ trợ cho vay bổ sung phần chênh lệch giữa mức cho vay của Ngân hàng Chính sách xã hội so với mức chi phí môi giới của các Công ty xuất khẩu lao động nhưng tối đa 150 triệu đồng/người (chia hai giai đoạn để cho vay: Giai đoạn đi học được vay tối đa 30 triệu đồng, phần chi phí còn lại được vay khi có hợp đồng ký kết giữa người lao động và doanh nghiệp dịch vụ hay tổ chức sự nghiệp).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện, đồng thời xem xét quyết định mức cho vay theo từng thời điểm sao cho phù hợp với tình hình thực tế. Ban Văn hóa - Xã hội và đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Trà Vinh, khóa IX - kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 08/12/2016 và có hiệu lực từ ngày 19/12/2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trần Trí Dũng