Hệ thống pháp luật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 172/2018/NQ-HĐND

Đà Nẵng, ngày 12 tháng 07 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BÃI BỎ MỘT PHẦN NỘI DUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 53/2013/NQ-HĐND NGÀY 13 THÁNG 12 NĂM 2013 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG, KHÓA VIII, NHIỆM KỲ 2011-2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG,
KHÓA IX, NHIỆM KỲ 2016 - 2021, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 23/TTr-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nng về việc đề nghị xem xét bãi bỏ một phần nội dung Nghị quyết s53/2013/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân thành phố và ý kiến của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bãi bỏ nội dung nêu tại Điểm 3.5, Khoản 3, Phần III, Điều I của Nghị quyết số 53/2013/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa VIII, nhiệm kỳ 2011-2016: “Để đảm bảo sĩ số học sinh theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; đảm bảo học sinh tiểu học của thành phố được học 2 buổi/ngày tại trường; đồng thời căn cứ điều kiện cơ sở vật chất hiện có của các trường học, trước mắt, từ năm học 2014-2015 các trường tiểu học: Phù Đổng, Phan Thanh, Hoàng Văn Thụ (quận Hải Châu), Trần Cao Vân (quận Thanh Khê) và trường Trung học cơ sở Trưng Vương (quận Hải Châu) không được tuyển sinh đầu cấp và tiếp nhận chuyển trường trong năm học đối với học sinh trái tuyến và học sinh có hộ khẩu nhưng không thường trú tại địa bàn tuyển sinh của trường. Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm tuyển sinh theo đúng quy định, trường hợp sai phạm sẽ chịu hình thức kỷ luật nghiêm khắc”.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 8 năm 2018.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo các quận, huyện thực hiện việc điều tiết tuyển sinh trên địa bàn đảm bảo mục tiêu 100% học sinh được học 2 buổi/ngày đối với bậc tiểu học và sĩ số học sinh/lớp theo quy định.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban của Hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nng khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- UBTVQH, Chính phủ, VP Chủ tịch nước;
- Bộ KHĐT, Bộ Tài chính;
- BTV Thành ủy, cơ quan tham mư
u, giúp việc Thành ủy;
- ĐB HĐND thành phố; Đoàn ĐBQH thành phố;
- UBND, UBMTTQVN thành phố;
- VP Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND thành phố;
- Các sở, ngành, đoàn thể thành phố;
- Quận, huyện ủy; HĐND, UBND, UBMTTQVN các quận, huyện;
- Báo ĐN, Báo CATP ĐN, Đài PTTH ĐN, Trung tâm TTVN (VTV8), Cổng TTĐT thành phố;
- Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Nho Trung

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Nghị quyết 172/2018/NQ-HĐND bãi bỏ một phần nội dung Nghị quyết 53/2013/NQ-HĐND do thành phố Đà Nẵng ban hành

  • Số hiệu: 172/2018/NQ-HĐND
  • Loại văn bản: Nghị quyết
  • Ngày ban hành: 12/07/2018
  • Nơi ban hành: Thành phố Đà Nẵng
  • Người ký: Nguyễn Nho Trung
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 01/08/2018
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản