Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2016/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 06 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

V/V THÀNH LẬP TỔ DÂN PHỐ MỚI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XV, KỲ HỌP THỨ BA

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Xét Tờ trình số 142/TTr-UBND ngày 23/11/2016 của UBND Thành phố về việc đề nghị thành lập tổ dân phố mới trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2016; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế, báo cáo giải trình của UBND Thành phố và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND Thành phố tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thành lập 22 tổ dân phố mới tại 22 khu vực dân cư thuộc địa bàn 05 quận, gồm: 03 tổ dân phố thuộc quận Đống Đa, 08 tổ dân phố thuộc quận Hoàng Mai; 07 tổ dân phố thuộc quận Hai Bà Trưng; 03 tổ dân phố thuộc quận Hà Đông; 01 tổ dân phố thuộc quận Thanh Xuân.

(danh sách 22 tổn phố mới kèm theo)

Sau khi thực hiện thành lập 22 tổ dân phố nêu trên, Thành phố có tổng số 7.980 thôn, tổ dân phố; trong đó có 2.538 thôn và 5.442 tổ dân phố.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội:

1.1. Quyết định thành lập 22 tổ dân phố và chỉ đạo kiện toàn, đảm bảo tổ chức, hoạt động các tổ dân phố mới theo quy định của pháp luật.

1.2. Chỉ đạo UBND các quận, các phường thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến nghị quyết của HĐND, các quyết định thành lập tổ dân phố và các nội dung hoạt động của tổ dân phố có hiệu quả theo quy định; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy Đảng, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn thực hiện việc kiện toàn đồng bộ các tổ chức trong hệ thống chính trị, đảm bảo đúng quy định.

1.3. Chỉ đạo các sở, ngành Thành phố phối hợp chặt chẽ với UBND các quận, các phường thực hiện giải quyết thủ tục hành chính nhanh, kịp thời đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân nơi có tổ dân phố mới được thành lập;

1.4. Chỉ đạo UBND các quận, phường căn cứ trên cơ sở phân cấp kinh tế - xã hội, phân cấp ngân sách và nguồn lực, quan tâm bố trí kinh phí hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa, phòng sinh hoạt cộng đồng dân cư của các tổ dân phố mới được thành lập, đảm bảo hoạt động có hiệu quả, sử dụng đúng mục đích.

2. Giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND, đại biểu HĐND Thành phố và đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố Hà Nội khóa XV, kỳ họp thứ ba thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2017./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Nội vụ; Bộ Tư pháp;
- Ban Công tác Đại biểu Quốc hội;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội;
- Thường trực Thành ủy; Thường trực HĐND TP;
- UBND, UBMTTQVN TP;
- Các vị đại biểu HĐND Thành phố;
- Các Ban HĐND TP;
- Các Sở: Nội vụ, Tư pháp;
- TT HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã;
- Công báo Thành phố;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

DANH SÁCH

THÀNH LẬP 22 TỔ DÂN PHỐ MỚI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2016
(Kèm theo Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND TP)

Stt

Tên đơn vị hành chính/ Tên khu vực dân cư

Số lượng thành lập mới

Tên gọi tổ dân phố mới

Số hộ dân hiện có/số căn hộ theo thiết kế

Diện tích (ha)

I

Quận Đống Đa

3

 

 

 

1

Phường Phương Mai

2

 

 

 

 

Khu chung cư HH1 tòa nhà cơ điện, ngõ 102 Trường Chinh

 

Tổ dân phố 45

292/323

3,291

 

Khu chung cư HH2 tòa nhà cơ điện, và nhà vườn ngõ 102 Trường Chinh

 

Tổ dân phố 46

180/212

4,321

2

Phường Láng Thượng

1

 

 

 

 

Tòa nhà chung cư: NOI, N02, N03 ngõ 84 phố Chùa Láng

9

Tổ dân phố 67

259/263

7,805

II

Quận Hoàng Mai

8

 

 

 

1

Phường Hoàng Liệt

8

 

 

 

 

Tòa nhà chung cư VP6, khu Linh Đàm

 

Tổ dân phố số 40

844/894

2,627

 

Tòa nhà chung cư HH4C, khu Bán đảo Linh Đàm

 

Tổ dân phố số 60

656/710

2,861

 

Tòa nhà chung cư HH4B, khu Bán đảo Linh Đàm

 

Tổ dân phố số 61

666/692

2,861

 

Tòa nhà chung cư HH4A, khu Bán đảo Linh Đàm

 

Tổ dân phố số 62

660/710

2,861

 

Tòa nhà chung cư HH3A, khu Bán đảo Linh Đàm

 

Tổ dân phố số 63

773/816

2,861

 

Tòa nhà chung cư HH3B, khu Bán đảo Linh Đàm

 

Tổ dân phố số 64

728/789

2,861

 

Tòa nhà chung cư HH3C, khu Bán đảo Linh Đàm

 

Tổ dân phố số 65

740/810

2,861

 

Tòa chung cư Rainbow và D1 - CT2 khu đô thị mới Tây Nam Hồ Linh Đàm

 

Tổ dân phố số 72

364/372

5,263

III

Quận Hai Bà Trưng

7

 

 

 

1

Phường Vĩnh Tuy

7

 

 

 

 

Tòa Nhà T8, khu đô thị Times City

 

Tổ dân phố số 231

639/720

4,676

 

Tòa Nhà T9, khu đô thị Times City

 

Tổ dân phố số 23K

610/720

4,676

 

Tòa Nhà T11, khu đô thị Times City

 

Tổ dân phố số 23L

362/500

4,676

 

Tòa nhà A1, khu chung cư Hòa Bình Green

 

Tổ dân phố số 24A

257/277

4,344

 

Tòa nhà A2, khu chung cư Hòa Bình Green

 

Tổ dân phố số 24B

268/277

4,344

 

Tòa nhà B1, khu chung cư Hòa Bình Green

 

Tổ dân phố số 24C

320/384

4,344

 

Tòa nhà B2, khu chung cư Hòa Bình Green

 

Tổ dân phố số 24D

298/384

4,344

IV

Quận Hà Đông

3

 

 

 

1

Phường Yên Nghĩa

2

 

 

 

 

Tòa chung cư HH2D, HH2E (thuộc khối chung cư HH2 công ty Nam Cường)

 

Tổ dân phố số 18

437/504

3,664

 

Tòa chung cư CT8A, CT8B, CT8C, CT8D (thuộc khối chung cư CT8 công ty Nam Cường)

 

Tổ dân phố số 19

580/752

1,648

2

Phường Hà Cầu

1

 

 

 

 

Khu ao 5 tầng, khu đất dịch vụ, đất ở Đồng Dưa

 

Tổ dân phố số 5 Ngô Thì Nhậm

269/405

5,560

V

Quận Thanh Xuân

1

 

 

 

1

Phường Nhân Chính

1

 

 

 

 

Chung cư Starcity, Lô đất số 02, ô đất 4.1 - CC, đường Lê Văn Lương

 

Tổ dân phố số 57

331/373

3,724

 

Tổng số

22