Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/2006/NQ-HĐND

Vĩnh Yên, ngày 17 tháng 7 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÀNH LẬP SỞ DU LỊCH VÀ ĐỔI TÊN SỞ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH THÀNH SỞ THƯƠNG MẠI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHOÁ XIV KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003;

Căn cứ Luật Du lịch ngày 14-6-2005;

Căn cứ Nghị định số 171/2004/NĐ-CP ngày 29-9-2004 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Trên cơ sở Tờ trình số: 91/TTr-HĐND ngày 27-6-2006 của UBND tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và thảo luận của các đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập Sở Du lịch và đổi tên Sở Thương mại và Du lịch thành Sở Thương mại.

Sở Thương mại, Sở Du lịch là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có con dấu, có tài khoản riêng và bắt đầu hoạt động kể từ ngày 01-10-2006.

Điều 2. HĐND tỉnh giao UBND tỉnh quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Thương mại, Sở Du lịch.

Thường trực HĐND, các Ban và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm giám sát thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa XIV, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14 tháng 7 năm 2006./.

 

 

CHỦ TỊCH
Trịnh Đình Dũng