Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 162/NQ-CP

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC KÝ BẢN GHI NHỚ VỀ LOẠI VÀ SỐ LƯỢNG XE THƯƠNG MẠI ĐỐI VỚI VIỆC THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH VÀ NGHỊ ĐỊNH THƯ GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ HOÀNG GIA CAMPUCHIA VỀ VẬN TẢI ĐƯỜNG BỘ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải tại Tờ trình số 13091/TTr-BGTVT ngày 08 tháng 12 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua nội dung dự thảo “Bản ghi nhớ về loại và số lượng xe thương mại đối với việc thực hiện Hiệp định và Nghị định thư giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về vận tải đường bộ” (Bản ghi nhớ).

Điều 2. Ủy quyền Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Bản ghi nhớ nêu trên với đại diện có thẩm quyền của Chính phủ Vương quốc Campuchia.

Điều 3. Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục đối ngoại về thông báo ủy quyền cho Lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải về việc ký Bản ghi nhớ.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Bộ trưởng các Bộ: Giao thông vận tải, Ngoại giao, Tư pháp và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

 


Nơi nhận:
- Các đồng chí thành viên Chính phủ;
- Các Bộ: GTVT, NG, TP;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Xuân Thành, các Vụ: TH, PL;
- Lưu: VT, QHQT(2). PH

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh