Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nghị quyết số: 157/2021/QH14

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN ĐỀ NGHỊ CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC BỔ NHIỆM MỘT SỐ PHÓ THỦ TƯỚNG, MỘT SỐ BỘ TRƯỞNG VÀ MỘT SỐ THÀNH VIÊN CHÍNH PHỦ NHIỆM KỲ 2016 - 2021

QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14;

Căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 102/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội;

Căn cứ đề nghị của Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 461/TTr-TTg ngày 07 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Biên bản kết quả kiểm phiếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm một số thành viên Chính phủ ngày 08 tháng 4 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1

Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với các ông có tên sau đây:

1. Ông Lê Minh Khái.

2. Ông Lê Văn Thành.

Điều 2

Phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với các ông, bà có tên sau đây:

1. Ông Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

2. Ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

3. Bà Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

4. Ông Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

5. Ông Nguyễn Thanh Nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

6. Ông Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

7. Ông Hầu A Lềnh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc.

8. Ông Trần Văn Sơn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

9. Ông Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính.

10. Ông Nguyễn Kim Sơn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

11. Ông Nguyễn Hồng Diên, Bộ trưởng Bộ Công Thương.

12. Ông Đoàn Hồng Phong, Tổng Thanh tra Chính phủ.

Điều 3

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 08 tháng 4 năm 2021.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Vương Đình Huệ