Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 
TỈNH VĨNH PHÚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 15/2004/NQ-HĐ

Vĩnh Phúc, ngày 25 tháng 5 năm 2004

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỐ TRÍ ĐẤT SỬ DỤNG LÀM DỊCH VỤ CHO CÁC HỘ GIA ĐÌNH BỊ THU HỒI ĐẤT NÔNG NGHIỆP

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
KHOÁ XIV, KỲ HỌP THỨ NHẤT
(Họp ngày 24 tháng 5 năm 2004)

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26-11-2003;
- Xét đề nghị tại tờ trình số: 1075/TT-UB ngày 13-5-2004 của UBND tỉnh về việc bố trí đất làm dịch vụ cho các hộ gia đình thị thu hồi đất nông nghiệp để phát triển công nghiệp, dịch vụ du lịch và đô thị trên địa bàn tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh khoá XIII và thảo luận của đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

I - Bố trí đất sử dụng làm dịch vụ cho các hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp để phát triển công nghiệp - dịch vụ du lịch và đô thị trên địa bàn tỉnh theo chủ trương và nguyên tắc như sau:

1. Về chủ trương:

Những nơi có đất nông nghiệp bị thu hồi để phục vụ cho phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị trên địa bàn tỉnh thì được bố trí đất cho dân làm dịch vụ.

2. Về nguyên tắc:

2.1- Các hộ gia đình ở địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc bị thu hồi đất nông nghiệp để phát triển khu công nghiệp tập trung, các vùng được quy hoạch làm khu dịch vụ du lịch và đô thị của tỉnh tự nguyện thực hiện đầy đủ các quy định về đền bù, giải phóng mặt bằng thì được bố trí đất sử dụng làm dịch vụ.

2.2- Đất sử dụng làm dịch vụ cấp cho các hộ gia đình phải trên cơ sở quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật.

2.3- Về phương thức bố trí đất sử dụng làm dịch vụ, mức cấp đất làm dịch vụ cho các hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp: Giao cho UBND tỉnh lập phương án cụ thể báo cáo Thường trực HĐND tỉnh quyết định, và báo cáo với HĐND tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

2.4- Việc bố trí đất sử dụng làm dịch vụ phải thực hiện dân chủ, công khai, đúng pháp luật.

II - Tổ chức thực hiện.

1. HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết này.

2. Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh có trách nhiệm tuyên truyền, giám sát, kiểm tra việc thực hiện nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Vĩnh Phúc khoá XIV (nhiệm kỳ 2004 - 2009), kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 24-5-2004./.

 

 

T.M HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
CHỦ TỊCH
Trịnh Đình Dũng