Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nghị quyết số: 145/2021/QH14

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ ỦY VIÊN ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI KHÓA XIV

QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14;

Căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 102/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội;

Căn cứ Tờ trình số 854/TTr-UBTVQH14 ngày 03 tháng 4 năm 2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Biên bản kết quả kiểm phiếu miễn nhiệm một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV ngày 06 tháng 4 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1

Miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV đối với các ông có tên sau đây:

- Ông Phan Thanh Bình.

- Ông Phan Xuân Dũng.

- Ông Nguyễn Văn Giàu.

- Ông Nguyễn Hạnh Phúc.

- Ông Trần Văn Túy.

Điều 2

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2021.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Vương Đình Huệ