Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nghị quyết số: 144/2021/QH14

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ PHÓ CHỦ TỊCH NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2016 - 2021

QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14;

Căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 102/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội;

Căn cứ đề nghị của Chủ tịch nước tại Tờ trình số 05/TTr-CTN ngày 05 tháng 4 năm 2021;

Căn cứ Biên bản kết quả kiểm phiếu miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch nước ngày 06 tháng 4 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1

Miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với bà Đặng Thị Ngọc Thịnh.

Điều 2

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 06 tháng 4 năm 2021.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Vương Đình Huệ