Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

QUỐC HỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nghị quyết số: 140/2021/QH14

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2021

 

NGHỊ QUYẾT

MIỄN NHIỆM CHỨC VỤ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM NHIỆM KỲ 2016 - 2021

QUỐC HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14;

Căn cứ Nội quy kỳ họp Quốc hội ban hành kèm theo Nghị quyết số 102/2015/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2015 của Quốc hội;

Căn cứ Tờ trình số 02/TTr-CTN ngày 01 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch nước;

Căn cứ Biên bản kết quả kiểm phiếu miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ ngày 02 tháng 4 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1

Miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Nguyễn Xuân Phúc.

Điều 2

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ khi Quốc hội bầu được Thủ tướng Chính phủ.

Nghị quyết này được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 02 tháng 4 năm 2021.

 

 

CHỦ TỊCH QUỐC HỘI
Vương Đình Huệ