Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/NQ-CP

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH TRONG NƯỚC ĐỐI VỚI NGUỒN VỐN VAY NƯỚC NGOÀI CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 03 ĐẠI HỌC: ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI, ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VÀ ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG, DỰ KIẾN SỬ DỤNG VỐN VAY CỦA NGÂN HÀNG THẾ GIỚI (WB)

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài Trợ nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 132/2018/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài;

Căn cứ Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2018 về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ;

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Tờ trình số 11/TTr-BTC ngày 04 tháng 02 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt cơ chế tài chính trong nước đối với nguồn vốn vay nước ngoài của Dự án Đầu tư xây dựng 03 Đại học: Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Đà Nẵng, dự kiến sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới (WB) như sau:

Ngân sách nhà nước cấp phát 90% vốn vay nước ngoài, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Đà Nẵng vay lại 10% vốn vay nước ngoài.

Điều 2. Các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư Tài chính, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Đà Nẵng và các cơ quan liên quan hoàn thiện các thủ tục tiếp theo để tiếp nhận nguồn vốn vay nước ngoài cho Dự án theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Các Thành viên Chính phủ;
- Các Bộ: TC, KHĐT, GDĐT;
- ĐHQGHN, ĐHQGTPHCM, ĐH Đà Nẵng;
- VPCP; PCN Mai Thị Thu Vân, Trợ lý TTg, Các Vụ: KGVX, TH, PL;
- Lưu: VT, QHQT(3) TA

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc