Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 135/NQ-CP

Nội, ngày 14 tháng 10 năm 2022

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC KÝ HIỆP ĐỊNH VẬN TẢI HÀNG KHÔNG TOÀN DIỆN GIỮA CÁC QUỐC GIA THÀNH VIÊN HIỆP HỘI CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á VÀ LIÊN MINH CHÂU ÂU VÀ CÁC QUỐC GIA THÀNH VIÊN CỦA LIÊN MINH CHÂU ÂU

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyn địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Điều ước quốc tế ngày 09 tháng 4 năm 2016;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại Tờ trình số 9445/TTr-BGTVT ngày 15 tháng 9 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý nội dung Hiệp định vận tải hàng không toàn diện giữa các Quốc gia thành viên Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á, và Liên minh châu Âu và các Quốc gia thành viên của Liên minh châu Âu. Bộ Giao thông vận tải chịu trách nhiệm về tính chặt chẽ, ràng buộc của văn kiện, đảm bảo lợi ích cao nhất của Việt Nam.

Điều 2. Đồng ý áp dụng tạm thời một phần Hiệp định sau khi ký Hiệp định và bản Tuyên bố, căn cứ Điều 53 Chương VI Luật Điều ước quốc tế 2016.

Điều 3. Ủy quyền cho lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Hiệp định và Bản Tuyên bố kèm theo.

Điều 4. Bộ Giao thông vận tải xây dựng phương án trong trường hợp các nước ASEAN không công nhận văn kiện phê chuẩn/phê duyệt/chấp thuận của Myanmar và thực hiện thủ tục phê duyệt sau khi ký.

Điều 5. Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Các đồng chí Thành viên Chính phủ;
- Các Bộ: GTVT, NG, TP, CT, CA, LĐTBXH, QP, TC
;
- VPCP: PCN Nguyễn Xuân Thành,
các Vụ: PL, CN, KTTH, TH;
- Lưu: VT, QHQT(3).đh.

TM. CHÍNH PHỦ
KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Phạm Bình Minh