Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 126/2001/NQ-HĐ

Bình Phước, ngày 19 tháng 7 năm 2001

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
KHÓA VI - KỲ HỌP THỨ TƯ.

(Từ ngày 17 đến ngày 19 tháng 7 năm 2001).

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỐ TRÍ LỰC LƯƠNG CÔNG AN XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND được Quốc hội khóa IX, kỳ họp thứ năm thông qua ngày 21/6/1994;

- Căn cứ Nghị định số 40/1999/NĐ-CP của Chính phủ quy định về “Công an xã“.

- Căn cứ Thông tư số 08/1999/TT-BCA, ngày 10/8/1999 của Bộ Công an về việc “Hướng dẫn thi hành Nghị định số 40/CP của Chính phủ”.

- Sau khi xem xét tờ trình số 29/TT-UB ngày 13 tháng 7 năm 2001 của UBND tỉnh; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và ý kiến của các vị đại biểu HĐND tỉnh về việc “Bố trí lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước “;

QUYẾTNGHỊ:

1/ HĐND Tỉnh tán thành và thông qua đề án: Bố trí lực lượng công an xã trên địa bàn tỉnh Bình Phước do UBND tỉnh trình tại kỳ họp, một số vấn đề cụ thế như sau :

a/ về tố chức:

- Bố trí thêm ở mỗi xã biên giới và các xã có trên 10.000 nhân khẩu 01 phó trưởng công an xã.

- Mỗi ấp được bố trí 01 công an viên.

b/ về chế độ phu cấp:

- Phó trưởng công an xã bố trí thêm hưởng phụ cấp bằng mức phụ cấp của Phó trưởng công an xã được bổ nhiệm theo quy định của Chính phủ.

- Công an viên hưởng phụ cấp hàng tháng bằng 1/3 mức phụ cấp của Trưởng Công an xã.

c/ về trang bị và trang cấp cho công an xã :

Giao UBND tỉnh căn cứ hướng dẫn của Bộ Công an và khả năng ngân sách của tỉnh có quy định cụ thể về trang bị và trang cấp cho công an xã phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

d/ Kinh phí cho hoạt động của công an xã :

Thực hiện theo quy định tại điều 14 Nghị định số 40/1999/NĐ-CP ngày 23/6/1999 của Chính phủ.

2/ HĐND tỉnh giao UBND tỉnh quy định cụ thể và hướng dẫn, tổ chức thực hiện Nghị quyết này kể từ tháng 7/2001.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bình Phước khóa VI, kỳ họp thứ tư thông qua ngày 19 tháng 7 năm 2001./.

 

 

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Luật