Hệ thống pháp luật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG NAI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 120/2014/NQ-HĐND

Đồng Nai, ngày 11 tháng 7 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH NGHỊ QUYẾT SỐ 57/2012/NQ-HĐND NGÀY 06/12/2012 CỦA HĐND TỈNH ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 196/2010/NQ-HĐND NGÀY 09/12/2010 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI VỀ QUY HOẠCH THĂM DÒ, KHAI THÁC VÀ SỬ DỤNG KHOÁNG SẢN TỈNH ĐỒNG NAI ĐẾN NĂM 2015, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Khoáng sản ngày 17/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 15/2012/NĐ-CP ngày 09/3/2012 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản;

Căn cứ Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26/3/2012 của Chính phủ về việc quy định đấu giá quyền khai thác khoáng sản;

Trên cơ sở Nghị quyết số 57/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012 của HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 196/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Đồng Nai đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020;

Sau khi xem xét Tờ trình số 5596/TTr-UBND ngày 24/6/2014 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh Nghị quyết số 57/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012 điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 196/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Đồng Nai đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và các ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí điều chỉnh Điều 1 Nghị quyết số 57/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 196/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Đồng Nai đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020 như sau:

1. Điều chỉnh Khoản 3:

Quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản: Khoanh định 39 khu vực cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường và than bùn từ nay đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020, diện tích 1.605,19 ha (không thay đổi diện tích), tài nguyên dự báo 213,50 triệu m3 (tăng 6,25 triệu m3), gồm 02 giai đoạn:

a) Giai đoạn đến năm 2015: Khoanh định 39 khu vực có thân khoáng, diện tích 1.177,01 ha, tài nguyên dự báo 192,43 triệu m3. Trong đó:

- Đá xây dựng: 20 khu vực, diện tích 537,86 ha (tăng 25,6 ha), tài nguyên dự báo khoảng 163,02 triệu m3 (tăng 7,83 triệu m3).

- Sét gạch ngói: 09 khu vực, diện tích 185,05 ha, tài nguyên dự báo khoảng 11,41 triệu m3.

- Cát xây dựng: 04 khu vực, diện tích 139,0 ha (giảm 25,6 ha), tài nguyên dự báo khoảng 3,45 triệu m3 (giảm 1,58 triệu m3).

- Than bùn: 04 khu vực, diện tích 25,3 ha, tài nguyên dự báo 0,1 triệu m3.

- Cát san lấp (dưới sông): 02 khu vực, diện tích 289,8 ha, tài nguyên dự báo 14,45 triệu m3.

b) Tầm nhìn đến năm 2020: Khoanh định 09 khu vực có thân khoáng, diện tích 428,18 ha, tài nguyên dự báo 21,07 triệu m3. Trong đó:

- Đá xây dựng: 02 khu vực, diện tích 57,94 ha, tài nguyên dự báo khoảng 3,59 triệu m3.

- Sét gạch ngói: 04 khu vực, diện tích 90,0 ha, tài nguyên dự báo khoảng 3,49 triệu m3.

- Cát xây dựng: 02 khu vực, diện tích 75,0 ha, tài nguyên dự báo khoảng 1,68 triệu m3.

- Cát san lấp (dưới sông): 01 khu vực, diện tích 205,24 ha, tài nguyên dự báo khoảng 12,31 triệu m3.

2. Điều chỉnh Khoản 5:

Quy hoạch dự trữ khoáng sản: Khoanh định 102 khu vực (giảm 01 khu vực), diện tích 7.160,9 ha (giảm 28,4 ha), tài nguyên dự báo 659,0 triệu m3 (giảm 1,8 triệu m3), cụ thể:

a) Đá xây dựng: 27 khu vực, diện tích 2.815,66 ha, tài nguyên dự báo 525,42 triệu m3.

b) Sét gạch ngói: 27 khu vực, diện tích 2.018,82 ha, tài nguyên dự báo 91,72 triệu m3.

c) Cát xây dựng: Khoanh định 02 khu vực có thân khoáng (giảm 01 khu vực), diện tích 596,1 ha (giảm 28,4 ha), tài nguyên dự báo 12,4 triệu m3 (giảm 1,8 triệu m3).

d) Vật liệu san lấp: 46 khu vực, diện tích 1.730,33 ha, tài nguyên dự báo 29,38 triệu m3.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này, đồng thời, triển khai thực hiện nghiêm việc khai thác mỏ đá Hang Nai tại xã Phước An - huyện Nhơn Trạch chỉ phục vụ nhu cầu đá xây dựng trên địa bàn huyện Nhơn Trạch và chỉ đạo tăng cường công tác kiểm tra để đảm bảo an toàn lao động, bảo vệ môi trường và thực hiện đóng cửa mỏ đúng quy định; đối với khu vực đá tại xã Thiện Tân, Thạnh Phú - huyện Vĩnh Cửu, có biện pháp tổ chức thực hiện việc vận chuyển đá xây dựng sau khai thác chủ yếu bằng đường thủy để giảm ô nhiễm môi trường. Định kỳ hàng năm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết này và báo cáo tại kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 3. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, Tổ đại biểu HĐND, Đại biểu HĐND tỉnh thực hiện chức năng giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được HĐND tỉnh thông qua, các nội dung khác tại Nghị quyết số 57/2012/NQ-HĐND ngày 06/12/2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 196/2010/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Đồng Nai đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020 không bị điều chỉnh vẫn giữ nguyên giá trị thực hiện.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa VIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 11 tháng 7 năm 2014./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội (A+B);
- Văn phòng Chính phủ (A+B);
- Bộ Tư pháp;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án Nhân dân tỉnh;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND cấp huyện;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Báo Đồng Nai, LĐĐN; Đài PT-TH Đồng Nai;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trần Văn Tư

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Nghị quyết 120/2014/NQ-HĐND điều chỉnh Nghị quyết 57/2012/NQ-HĐND về quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Đồng Nai đến năm 2015, tầm nhìn đến năm 2020

  • Số hiệu: 120/2014/NQ-HĐND
  • Loại văn bản: Nghị quyết
  • Ngày ban hành: 11/07/2014
  • Nơi ban hành: Tỉnh Đồng Nai
  • Người ký: Trần Văn Tư
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Dữ liệu đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 21/07/2014
  • Tình trạng hiệu lực: Ngưng hiệu lực
Tải văn bản