Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/NQ-HĐND

Khánh Hòa, ngày 18 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ CHO Ý KIẾN NGUỒN VỐN CẤP TỈNH BỔ SUNG NĂM 2018 VÀ DANH MỤC DỰ ÁN MỚI BỔ SUNG VÀO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 05 NĂM 2016 - 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm;

Xét Tờ trình số 6884/TTr-UBND ngày 09 tháng 7 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 47/BC-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí sơ bộ về nguồn vốn đầu tư công cấp tỉnh bổ sung năm 2018 và danh mục dự án mới bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm 2016 - 2020 (Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Giải pháp thực hiện

1. Danh mục dự án khởi công mới (chưa phê duyệt chủ trương đầu tư), Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các cơ quan được giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư hoàn thành thủ tục lập, thẩm định, trình phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định; rà soát và sắp xếp tính cấp thiết từng công trình mới của cấp huyện, tương ứng với mức vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ theo quy định.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh trình Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, chấp thuận trước khi giao kế hoạch vốn bổ sung năm 2018 cho các dự án thực hiện trong quý IV năm 2018 theo quy định.

3. Trường hợp, các dự án không đủ điều kiện hoặc không có khả năng thực hiện hết kế hoạch vốn giao từ nguồn bổ sung trong quý IV năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát điều chuyển kế hoạch vốn sang các dự án khác có nhu cầu cần đẩy nhanh tiến độ nhằm giải ngân hoàn thành trong năm 2018. Các dự án bị điều chuyển kế hoạch vốn sẽ được bố trí trong kế hoạch năm 2019 để thực hiện theo quy định.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư và xây dựng.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa Khóa VI nhiệm kỳ 2016 - 2021, Kỳ họp thứ 6 thông qua ngày 18 tháng 7 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tài chính;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- VP Tỉnh ủy, các ban Đảng;
- VP HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, Đại.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Xuân Thân

 

CHO Ý KIẾN VỀ NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH BỔ SUNG NĂM 2018 VÀ DANH MỤC DỰ ÁN MỚI BỔ SUNG VÀO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG TRUNG HẠN 5 NĂM 2016-2020

(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa)

(Đơn vị tính: triệu đồng)

Số TT

Tên dự án đầu tư

Chủ đầu tư

Địa điểm XD

Thời gian khởi công hoàn thành

Quyết định phê duyệt DAĐT (BCKTKT)

Lũy kế vốn bố trí đến hết năm 2017

Dự kiến vốn XDCB tập trung bổ sung năm 2018

Ghi chú

Số QĐ, ngày, tháng, năm

TMĐT

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Ngân sách tỉnh

TW hỗ trợ/TPCP/ODA

Ngân sách tỉnh

Ngân sách TW hỗ trợ

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

 

TỔNG SỐ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

134.000

 

I

DANH MỤC THUỘC KẾ HOẠCH TRUNG HẠN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

77.300

 

(1)

Các dự án chuyển tiếp sang năm 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44.600

 

1

Cải tuyến Tỉnh lộ 1B - đoạn từ Hyundai Vinashin đến Ninh Tịnh, thị xã Ninh Hòa

BQL VP

NH

2014-2019

159/QĐ-KKT 31/10/2012

446.636

146.636

300.000

308.251

18.000

290.251

10.000

do nguồn CPH không có

2

Đường Nha Trang đi Đà Lạt, đoạn Nha Trang - Diên Khánh (Cao Bá Quát - Cầu Lùng)

BQL DAĐT XD các CT NN&PTNT

NT-DK

2014-2018

2241/QĐ-UBND 10/9/2013;

399/QĐ-UBND 12/02/2015

1.418.105

1.418.105

 

1.156.803

1.156.803

 

32.000

do nguồn CPH không có

3

Đồn Biên phòng 364

BĐBP

NH

2015-2018

2923/QĐ-UBND 31/10/2014

40.266

 

 

32.917

17.000

 

2.600

vốn BTGT không đủ

(2)

Các dự án khởi công mới năm 2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32.700

 

1

Bảo trì công sở

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.000

 

2

Đối ứng vốn ODA và vốn TW sau khi được TTCP giao KH vốn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.700

 

-

Thay thế hệ thống đèn cao áp chiếu sáng công cộng tại khu vực thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh bằng công nghệ đèn Led tiết kiệm điện

UBND VN

VN

2018

1509/QĐ-UBND ngày 30/5/2018

6.239

1.239

5.000

 

 

 

1.200

Quỹ hỗ trợ tăng trưởng xanh (GGSF) tài trợ

-

Môi trường bền vững các thành phố Duyên Hải - Tiểu dự án thành phố Nha Trang

BQL PT tỉnh

NT

2018-2022

3348A/QĐ-UBND 31/10/2016

1.607.510

254.522

1.352.988

11.673

11.673

 

18.500

TTCP chưa giao KH vốn trung hạn và KH 2018

-

Đập ngăn mặn sông Cái Nha Trang

BQL PT tỉnh

NT

2018-2022

782/QĐ-UBND ngày 22/3/2018

759.516

151.411

608.105

 

 

 

10.000

TTCP chưa giao KH vốn trung hạn và KH 2018

II

DANH MỤC ĐỀ NGHỊ BỔ SUNG MỚI CHƯA CÓ TRONG KẾ HOẠCH TRUNG HẠN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56.700

CĐT phải hoàn chỉnh thủ tục, trình HĐND tỉnh bổ sung vào KH trung hạn vào cuối năm 2018

II.1

Cấp tỉnh đầu tư

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36.700

 

1

Đầu tư trạm quan trắc môi trường không khí tự động tại thôn Ninh Ích, xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa

Sở TNMT

NH

2018-2019

 

10.017

10.017

 

 

 

 

10.000

 

2

Xây dựng công trình phục vụ phát triển ngành nghề tại các xã đảo huyện Trường Sa

UBND TS

TS

2018-2019

 

5.809

5.809

 

 

 

 

5.400

 

3

Hệ thống điện chiếu sáng đoạn từ bệnh viện đa khoa huyện đến xã Sông Cầu, huyện Khánh Vĩnh

UBND KV

KV

2018-2019

 

4.676

4.676

 

 

 

 

4.300

 

4

Hệ thống điện chiếu sáng công cộng trên tuyến tránh thị xã Ninh Hòa

UBND NH

NH

2018-2019

 

3.200

3.200

 

 

 

 

3.000

 

5

Cổng ra vào các Cụm công nghiệp: Đắc Lộc, Diên Phú

TT KC&XTTM

NT và DK

2018-2019

 

2.525

2.525

 

 

 

 

2.500

 

6

Cải tạo, nâng cấp đường ngang tại Km1232+750

UBND VN

VN

2018-2019

 

1.590

1.590

 

 

 

 

1.500

 

7

Đường D30 - Kết nối đường 23 tháng 10 với đường Võ Nguyên Giáp

BQL DAĐT XD các CT NN&PTNT

NT

2018-2020

 

115.986

115.986

 

 

 

 

 

sử dụng tiền SDĐ 22 lô bán đấu giá của Khu TĐC Vĩnh Thái

8

Đường Tỉnh lộ 3

BQL DAĐT XD các CTGT

NT-CL

2018-2020

 

313.000

313.000

 

 

 

 

 

chuyển từ BT sang đầu tư công, sử dụng tiền SDĐ bán đấu giá của khu Kho cảng Bình Tân

9

Giải phóng mặt bằng Khu sản xuất công nghiệp tập trung tại xã Ninh Thọ, thị xã Ninh Hòa

BQL VP

NH

2018-2020

 

321.000

321.000

 

 

 

 

10.000

đang lập BC đề xuất, rà soát bố trí 300 tỷ đồng trong giai đoạn 2019-2020

II.2

Hỗ trợ cấp huyện đầu tư

 

 

 

 

68.697

 

 

 

 

 

20.000

Xem xét, hỗ trợ thực hiện công trình cấp thiết mới phát sinh, theo nguyên tắc các địa phương đã thực hiện phân bổ vốn phân cấp năm 2018 theo đúng QĐ của UBND tỉnh

(1)

Huyện Vạn Ninh

 

 

 

 

5.000

 

 

 

 

 

 

 

1

Hội trường UBND xã Vạn Phước

 

Xã Vạn Phước

2019

 

2.000

 

 

 

 

 

 

 

2

Đường Nguyễn Huệ đi Gò Ký

 

Xã Vạn Phước

2019

 

3.000

 

 

 

 

 

 

 

(2)

Thị xã Ninh Hòa

 

 

 

 

21.641

 

 

 

 

 

 

 

1

Hệ thống thủy lợi nội đồng xã Ninh Quang, tuyến mương Cầu Từ N1 thôn Phú Hòa

 

Xã Ninh Quang

 

 

1.260

 

 

 

 

 

 

 

2

Hệ thống thủy lợi nội đồng xã Ninh Quang, tuyến mương Cầu Từ N2 thôn Phú Hòa

 

Xã Ninh Quang

 

 

1.260

 

 

 

 

 

 

 

3

Hệ thống thủy lợi nội đồng xã Ninh Quang, tuyến mương Cầu Từ N3 thôn Phú Hòa

 

Xã Ninh Quang

 

 

871

 

 

 

 

 

 

 

4

Tuyến đường GTNT, đoạn BTXM từ nhà ông Kiên đến nhà ông Giáo, thôn Phú Hòa

 

Xã Ninh Quang

 

 

1.200

 

 

 

 

 

 

 

5

Đường giao thông chính đến thôn Tân Bình (đoạn từ đỉnh Giồng Đền đến mương Suối Sâu)

 

Xã Ninh Bình

 

 

5.000

 

 

 

 

 

 

 

6

Tuyến kênh T23 nối dài (từ giếng làng đến Hóc Chòi)

 

Xã Ninh Thân

 

 

1.100

 

 

 

 

 

 

 

7

Tuyến kênh Rộc Bà Tám

 

Xã Ninh Thân

 

 

1.100

 

 

 

 

 

 

 

8

Tuyến kênh D1-D2 (đoạn từ Cầu Bà Thang đến thôn Đại Tập)

 

Xã Ninh Thân

 

 

450

 

 

 

 

 

 

 

9

Hội trường UBND xã

 

Xã Ninh Phụng

 

 

1.050

 

 

 

 

 

 

 

10

Tuyến đường thuộc TDP Mỹ Trạch - đoạn từ nhà ông Nguyễn Mạo đến nhà ông Nguyễn Văn Tốt

 

Phường Ninh Hà

 

 

500

 

 

 

 

 

 

 

11

Xây dựng cổng phường

 

Phường Ninh Hà

 

 

350

 

 

 

 

 

 

 

12

Bờ kênh cấp nước từ đập Bến Bắp Ninh Giang - Ninh Phú đoạn từ Bờ Bạn đến gắn ông Bài

 

Phường Ninh Giang

 

 

2.500

 

 

 

 

 

 

 

13

Khắc phục sau bão bờ sông Cái đoạn từ nhà ông Tô Hứa đến cây Bu dưới cầu Điềm Tịnh

 

Xã Ninh Phụng

 

 

5.000

 

 

 

 

 

 

 

(3)

Huyện Cam Lâm

 

 

 

 

12.726

 

 

 

 

 

 

 

1

Đường vào làng dân tộc thiểu số thôn Lập Định

 

Xã Suối Cát

 

 

1.200

 

 

 

 

 

 

 

2

Hệ thống mương tiêu úng tại khu vực Trường Đoàn Thị Điểm Và Trường A.Yersin

 

Xã Suối Cát

 

 

3.500

 

 

 

 

 

 

 

3

Kênh mương nội đồng Đồng Giếng

 

Xã Cam Hiệp Nam

 

 

3.000

 

 

 

 

 

 

 

4

Đường dọc Tân An từ nhà ông Một đến nhà bà Hà

 

Xã Cam An Bắc

 

 

1.120

 

 

 

 

 

 

 

5

Đường ngang số 1 Tân An từ nhà ông Nguyễn Dưỡng đến nhà bà Đào Thị Phương

 

Xã Cam Phước Tây

 

 

986

 

 

 

 

 

 

 

6

Đường giao thông nội đồng ông Vồng Và Pầu thôn Tân Thủy 1

 

Xã Cam Phước Tây

 

 

920

 

 

 

 

 

 

 

7

Cầu Nùng đồng ông Mãn thôn Văn Thủy 1

 

Xã Cam Phước Tây

 

 

2.000

 

 

 

 

 

 

 

(4)

Huyện Diên Khánh

 

 

 

 

20.330

 

 

 

 

 

 

 

1

Sửa chữa, nâng cấp các tuyến kênh, mương sạt lở xã Diên Đồng

 

Xã Diên Đồng

 

 

2.070

 

 

 

 

 

 

 

2

Kè mái chống sạt lở Suối Dầu, đoạn qua thôn Vĩnh Cát

 

Xã Suối Hiệp

 

 

2.998

 

 

 

 

 

 

 

3

Kè mái chống sạt lở Suối Dầu, đoạn qua thôn Hội Xương

 

Xã Suối Hiệp

 

 

1.090

 

 

 

 

 

 

 

4

Đường vào khu sản xuất nông nghiệp Ruộng Gò

 

Xã Diên Hòa

 

 

1.250

 

 

 

 

 

 

 

5

Đường Dinh Thái tử

 

Xã Diên Hòa

 

 

1.200

 

 

 

 

 

 

 

6

Đầu tư, xây dựng cầu Xuân Phú 2 thuộc tuyến đường liên xã (nối liền xã Suối Tiên và xã Diên Bình)

 

Xã Suối Tiên, xã Diên Bình

 

 

7.000

 

 

 

 

 

 

 

7

Mương thoát lũ tại Khu dân cư thôn Tây 1

 

Xã Diên Sơn

 

 

987

 

 

 

 

 

 

 

8

Nâng cấp đường vào nghĩa trang Hòn Một lớn

 

Xã Diên Sơn

 

 

1.250

 

 

 

 

 

 

 

9

Đường vào khu sản xuất thôn Lỗ Gia

 

Xã Suối Tiên

 

 

1.250

 

 

 

 

 

 

 

10

Đường từ nhà bà Lan đến nghĩa trang Ba Làng

 

Xã Suối Hiệp

 

 

1.235

 

 

 

 

 

 

 

(5)

Huyện Khánh Sơn

 

 

 

 

9.000

 

 

 

 

 

 

 

1

Đập dâng Suối Cối

 

Xã Sơn Lâm

 

 

4.500

 

 

 

 

 

 

 

2

Đập dâng Suối Ngựa

 

Xã Sơn Lâm

 

 

4.500