Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12/2005/NQ-HĐND

Long Xuyên, ngày 08 tháng 12 năm 2005

 

NGHỊ QUYẾT

V/V ĐIỀU CHỈNH MỨC THU PHÍ ĐẤU GIÁ.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG
KHÓA VII KỲ HỌP THỨ 5
(Từ ngày 06 đến ngày 08/12/2005)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 ngày 28 tháng 8 năm 2001 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Phí và lệ phí; Nghị định số 05/2005/NĐ-CP ngày 18 tháng 01 năm 2005 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản;

Sau khi xem xét Tờ trình số 72/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh mức thu phí đấu giá; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành việc điều chỉnh mức thu phí đấu giá theo Tờ trình số 72/TTr-UBND ngày 05 tháng 12 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh (Kèm Tờ trình).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định cụ thể mức thu phí đấu giá và quản lý, sử dụng phí đấu giá phù hợp với quy định hiện hành.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang Khóa VII kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2005 và có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày thông qua./.

 

 

 

CHỦ TỊCH
Võ Thanh Khiết