Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 114/NQ-CP

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC KÝ THỎA THUẬN KHUNG VỀ HỢP TÁC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU GIỮA CHÍNH PHỦ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ ĐẠI HÀN DÂN QUỐC

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 12/TTr-BTNMT ngày 12 tháng 5 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đồng ý nội dung Thỏa thuận khung hợp tác về biến đổi khí hậu giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Đại Hàn dân quốc theo các nội dung nêu tại Tờ trình trên.

Điều 2. Ủy quyền cho Lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường ký Thỏa thuận trên với Đại diện có thẩm quyền của Chính phủ Đại Hàn dân quốc.

Điều 3. Bộ Ngoại giao thực hiện các thủ tục đối ngoại theo quy định hiện hành.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Các đồng chí thành viên Chính phủ;
- Các Bộ: TNMT, NG, TP.
- VPCP: Trợ lý TTg Bùi Huy Hùng,
các Vụ: KGVX, PL, TH;
- Lưu: VT, QHQT(3). M.A

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc