Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

PHÊ CHUẨN TỔNG QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2015

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XV KỲ HỌP THỨ 3

(Từ ngày 05/12 đến ngày 08/12/2016)

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Xét Tờ trình số 140/TTr-UBND ngày 22/11/2016 của UBND Thành phố Hà Nội về tổng quyết toán ngân sách thành phố Hà Nội năm 2015; Báo cáo thẩm tra số 75/BC-HĐND ngày 29/11/2016 của Ban Kinh tế - Ngân sách, báo cáo giải trình, tiếp thu số 221/BC-UBND ngày 05/12/2016 của UBND Thành phố và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND Thành phố tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn tổng quyết toán ngân sách thành phố Hà Nội năm 2015 như sau:

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn: 225.527.627.511.494 đồng

2. Quyết toán thu, chi ngân sách địa phương:

a) Tổng thu ngân sách địa phương: 94.552.430.151.648 đồng

b) Tổng chi ngân sách địa phương: 86.596.699.709.859 đồng

Trong đó: Chi chuyển nguồn ngân sách năm 2015 sang năm 2016: 23.437.475.127.003 đồng, gồm:

Chuyển nguồn ngân sách cấp Thành phố: 14.010.957.608.682 đồng

Chuyển nguồn ngân sách quận, huyện, thị xã: 9.426.517.518.321 đồng

c) Kết dư ngân sách địa phương: 7.955.730.441.789 đồng

Trong đó, kết dư ngân sách quận, huyện, thị xã:  6.589.911.341.764 đồng

3. Quyết toán thu, chi ngân sách cấp Thành phố:

a) Tổng thu ngân sách cấp Thành phố: 64.942.260.044.958 đồng

b) Tổng chi ngân sách cấp Thành phố: 63.576.440.944.933 đồng

Trong đó:

Chi bổ sung cho ngân sách quận, huyện, thị xã: 16.917.082,649.075 đồng

Chi chuyển nguồn ngân sách sang năm 2016: 14.010.957.608.682 đồng

c) Kết dư ngân sách cấp Thành phố: 1.365.819.100.025 đồng

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Giao UBND Thành phố: Thực hiện công khai quyết toán ngân sách theo quy định; Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn đôn đốc, kiểm soát chặt chẽ số chi chuyển nguồn ngân sách năm 2015 sang năm 2016 của các đơn vị, đảm bảo chi đúng nhiệm vụ chi được chuyển nguồn theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước.

Tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc và nghiêm túc thực hiện các kiến nghị của cơ quan thanh tra, kiểm toán nhà nước trong lĩnh vực ngân sách, tiền và tài sản nhà nước. Kiên quyết xử lý trách nhiệm các tổ chức, cá nhân vi phạm, chậm hoàn thành công tác quyết toán theo quy định. Báo cáo kết quả thực hiện cùng với Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016 tại kỳ họp cuối năm 2017.

2. Giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND Thành phố, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND Thành phố giám sát thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 05/12/2016./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban công tác đại biểu của Quốc hội;
- VP Quốc hội, VP Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, KH&ĐT, Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội TP HN;
- TT HĐND, UBND TP, UBMTTQ TP;
- Đại biểu HĐND TP;
- VP TU, VP HĐND TP, VP UBND TP;
- Các sở, ban, ngành có liên quan;
- TT HĐND, UBND các quận, huyện, thị xã;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Bích Ngọc