Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 106/NQ-CP

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG NGHỊ ĐỊNH THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN MÔI TRƯỜNG ĐIỆN TỬ

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tchức Chính ph ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cLuật Ban hành văn bản quy phạm pháp lut ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn c Nghị định s 138/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Xét đề ngh ca Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ tại T trình s 9099/TTr-VPCP ngày 08 tháng 10 năm 2019;

Trên cơ s kết qu biu quyết ca các thành vn Chính phủ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua đề ngh xây dựng Nghđịnh thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Giao Văn phòng Chính phủ chủ trì, phối hợp vi các quan liên quan nghiên cu, xây dựng Nghị định trình Chính ph trong tháng 12 năm 2019.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành ktừ ngày ký ban hành.

Điều 3. Bộ trưng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, Bộ trưng, Th trưng các Cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Ngh quyết này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang b, cơ quan thuộc Chính phủ;
- VPCP: BTCN, c
ác PCN, Trợ lý TTg, Thư ký Thủ tướng, các Phó thủ tướng, Vụ PL, TTTH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KSTT (2b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc