Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/2006/NQ-HĐND

Giang, ngày 10 tháng 07 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BÃI BỎ VÀ CÔNG BỐ DANH MỤC CÁC NGHỊ QUYẾT DO HĐND TỈNH BAN HÀNH TỪ NĂM 1994 ĐẾN 2005.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG
KHÓA XV - KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số: 135/2003/NĐ-CP ngày 14/11/2003 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Sau khi xem xét Tờ trình số: 05/TTr-HĐND ngày 28/6/2006 của Thường trực HĐND tỉnh Hà Giang: V/v đề nghị xem xét sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, công bố danh mục các Nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành từ năm 1994 đến 2005 hiện đang còn hiệu lực pháp luật nhưng không còn phù hợp, hết hiệu lực thi hành;

Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang thảo luận và nhất trí,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi Nghị quyết số: 21/2000/NQ-HĐND14 ngày 21/7/2000 về việc xây dựng quỹ “xóa đói giảm nghèo tỉnh Hà Giang năm 2000 và những năm tiếp theo” về tên gọi thành Nghị quyết: Về việc xây dựng quỹ xóa đói giảm nghèo tỉnh Hà Giang.

Điều 2. Bãi bỏ một phần Nghị quyết số: 03/1999/HĐND ngày 23/7/1999: V/v quy định thu học phí, các khoản lệ phí và sử dụng quỹ học phí, lệ phí trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, cụ thể:

- Bãi bỏ Điều 2, phần I, mục B: Quy định thu học phí các lớp bán công.

- Bãi bỏ phần III, mục B: Quy định về thu lệ phí tốt nghiệp các cấp.

- Để có kinh phí đào tạo các lớp bán công hiện đang thực hiện, HĐND tỉnh cho phép thu học phí các lớp này đến hết năm học 2007 - 2008.

- Bãi bỏ toàn bộ 03 Nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành (có danh mục kèm theo bảng A).

Điều 3. Công bố Nghị quyết do HĐND tỉnh ban hành từ năm 1994 - 2005 hiện đang còn hiệu lực pháp luật nhưng không còn phù hợp, hết hiệu lực thi hành. Gồm 7 Nghị quyết (có danh mục kèm theo bảng B).

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2006.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Hà Giang khóa XV - Kỳ họp thứ 7 thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XI;
- Văn phòng Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- HĐND, UBND các huyện, thị;
- Chuyên viên HĐND tỉnh;
- Công báo tỉnh, Báo Hà Giang;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Viết Xuân

 

DANH MỤC

CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH HÀ GIANG BAN HÀNH BỊ BÃI BỎ
(Ban hành theo Nghị quyết số 10/2006/NQ/HĐND ngày 10/7/2006 của HĐND tỉnh Hà Giang)

Bảng A

TT

Số ký hiệu và ngày, tháng, năm ban hành

Trích yếu văn bản

Ghi chú

01

Số 04/1998/NQ-HĐND ngày 19/02/1998

Về việc huy động đóng góp xây dựng quỹ xóa mù chữ

Bãi bỏ toàn bộ

02

Số 26/2004/NQ-HĐND ngày 06/10/2004

Về việc áp dụng phụ thu đối với tài nguyên khoáng sản, xuất bán chưa qua tinh luyện trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Bãi bỏ toàn bộ

03

Số 03/2005/NQ-HĐND ngày 08/7/2005

Về việc phê chuẩn ban hành quy định một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư phát triển kinh tế- xã hội giai đoạn 2005 - 2010

Bãi bỏ toàn bộ

 

DANH MỤC

NGHỊ QUYẾT CỦA HĐND TỈNH HÀ GIANG BAN HÀNH TỪ NĂM 1994 - 2005 HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Kèm theo Nghị quyết số: 10/2006/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2006 của HĐND tỉnh Hà Giang)

Bảng B

TT

Số ký hiệu và ngày, tháng, năm, ban hành

Trích yếu văn bản

01

Số 02/1996/NQ-HĐND13 Ngày 20/7/1996

V/v quy định tạm thời, miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với các đối tượng được Nhà nước giao đất làm nhà ở trên địa bàn tỉnh Hà Giang

02

Số 03/1996/NQ-HĐND13 Ngày 20/7/1996

V/v bán nhà tập thể thuộc sở hữu Nhà nước, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình đủ điều kiện trên địa bàn thị xã Hà Giang

03

Số 04/1996/NQ-HĐND13 Ngày 20/7/1996

V/v đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng, buôn lậu

04

Số 03/1998/NQ-HĐND13 Ngày 19/02/1998

Về thống nhất quản lý một số khoản thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh

05

Số 06/NQ-HĐND13 Ngày 21/01/1999

V/v sửa đổi mức giảm tối đa "quy định tạm thời miễn, giảm tiền sử dụng đất đối với các đối tượng được Nhà nước giao đất ở"

06

Số 17/2001/NQ-HĐND14 Ngày 15/02/2001

V/v di chuyển 3.000 hộ dân từ các huyện vùng cao núi đá xuống xây dựng kinh tế mới ở vùng thấp trong tỉnh

07

Số 11/2002/NQ-HĐND14 Ngày 13/7/2002

V/v quy định mức thu quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" năm 2002 và những năm tiếp theo