Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 09C/NQ-BCH

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT
CỦA BAN CHẤP HÀNH TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM (KHÓA XI)

VỀ ĐIỀU CHỈNH GIẢM TỶ TRỌNG CHI HÀNH CHÍNH, HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO TẠI CÁC CẤP CÔNG ĐOÀN ĐỂ TẠO NGUỒN KINH PHÍ CHO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÁC THIẾT CHẾ CỦA CÔNG ĐOÀN PHỤC VỤ ĐOÀN VIÊN, CÔNG NHÂN, LAO ĐỘNG CÁC KHU CÔNG NGHIỆP, KHU CHẾ XUẤT

Căn cứ Luật Công đoàn năm 2012 về việc quản lý, sử dụng tài chính công đoàn;

Căn cứ Nghị định 191/2013/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn có quy định thẩm quyền của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong phân phối nguồn tài chính công đoàn tại các cấp công đoàn, các nội dung chi hoạt động công đoàn;

Căn cứ Thông báo số 176/TB-VPCP ngày 13 tháng 7 năm 2016 kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ngày 09 tháng 7 năm 2016 về việc giao Tổng Liên đoàn xây dựng các thiết chế của Công đoàn phục vụ công nhân, lao động tại các Khu công nghiệp, Khu chế xuất.

Căn cứ Nghị quyết 07b/NQ-TLĐ ngày 21/01/2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI) về công tác tài chính công đoàn trong tình hình mới với mục tiêu: “nâng cao hiệu quả sử dụng tài chính công đoàn, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, tài sản của tổ chức Công đoàn từ nguồn tài chính công đoàn, từ đó đảm bảo điều kiện làm việc, nâng cao đời sống cho người lao động”;

Căn cứ nhu cầu cấp bách của đoàn viên công đoàn và người lao động về nhà ở, nhà trẻ, nơi mua sắm, nơi khám bệnh, mua thuốc và nơi vui chơi, giải trí tại các khu công nghiệp, khu chế xuất;

Căn cứ Biên bản ngày 12/10/2016 về kết quả phiếu biểu quyết xin ý kiến Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam việc điều tiết tỷ trọng chi hành chính, hoạt động phong trào.

Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (khóa XI)

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều chỉnh giảm 10% chi hành chính và điều chỉnh giảm 10% chi hoạt động phong trào tại các cấp công đoàn dành cho đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn phục vụ đoàn viên, công nhân, lao động tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên toàn quốc.

Điều 2. Nguồn điều chỉnh được thu tập trung về Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, thời gian thực hiện trong 04 năm (từ năm 2017 đến năm 2020).

Điều 3. Giao Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Đ/c Thủ tướng Chính phủ (thay B/c);
- Đ/c Chủ tịch UBTW MTTQVN (thay B/c);
- Ban Dân vận TW;
- Ủy viên BCH, UBKT TLĐ;
- Các LĐLĐ tỉnh, thành phố
- Các CĐNTW và tương đương, CĐ TCTy trực thuộc TLĐ;
- Các Ban, đơn vị trực thuộc TLĐ;
- Lưu VT, ban Tài chính TLĐ.

TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH
i Văn Cường