Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/NQ-HĐND

Bến Tre, ngày 26 tháng 7 năm 1990

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG VÀ QUẢN LÝ CÔNG TÁC VĂN HÓA, VĂN NGHỆ VÀ THÔNG TIN ĐẠI CHÚNG TRONG TÌNH HÌNH HIỆN NAY

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Điều 115 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá 8, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 30/6/1989;

Sau khi nghe đồng chí Vũ Hoàng, Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa thông tin báo cáo về tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm 1990 và phương hướng nhiệm vụ cấp bách về công tác văn hóa- văn nghệ, thông tin đại chúng trong thời gian tới;

Sau khi nghe thuyết trình của Ban Văn hóa – xã hội của HĐND tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

1. Đẩy mạnh và tập trung hoạt động văn hóa – văn nghệ, thông tin đại chúng ở tận cơ sở, nhất là ở vùng nông thôn xa xôi, hẻo lánh bảo đảm hai yêu cầu: phổ biến đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước; cổ vũ mạnh mẽ phong trào hành động cách mạng thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội của tỉnh nhà; đồng thời phục vụ nhu cầu hưởng thụ và sinh hoạt văn hóa lành mạnh của nhân dân.

2. Ra sức xây dựng phong trào nếp sống mới, gia đình văn hóa mới, thực hiện đoàn kết xóm làng, thi đua lao động sản xuất và thực hành tiết kiệm, thi hành tốt quyền lợi và nghĩa vụ công dân, xây dựng lối sống lịch sự, văn minh, dân chủ và bình đẳng.

3. Kiểm tra chặt chẽ và xử lý nghiêm minh các hoạt động văn hóa và thông tin trái phép, sử dụng và lưu hành các loại sách báo tài liệu phản động, mê tín dị đoan và các hành vi sa đọa, đồi trụy, tiêu cực trong lối sống.

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh ra chỉ thị cụ thể về công tác văn hóa, văn nghệ và thông tin đại chúng trong tình hình hiện nay. Giao cho Sở Văn hóa thông tin soạn thảo và ban hành quy chế hoạt động của ngành.

Ủy ban nhân dân các cấp, các ngành chức năng với sự phối hợp chặt chẽ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể quần chúng tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

 Ban Văn hóa xã hội của Hội đồng nhân dân tỉnh có trách nhiệm giúp Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá IV, kỳ họp thứ 3, thông qua ngày 26 tháng 7 năm 1990./.

 

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH
Dương Văn Ẩn