Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/NQ-ND

Khánh Hòa, ngày 10 tháng 4 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ VÀ RỪNG SANG MỤC ĐÍCH KHÁC BỔ SUNG TRONG NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNH HÒA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA KHÓA VI,
KỲ HỌP BẤT THƯỜNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Xét Tờ trình số 2695/TTr-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra s 06/BC-HĐND ngày 05 tháng 4 năm 2019 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và rừng sang mục đích khác bổ sung trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa như sau:

1. Dự án chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ theo Điều 58 của Luật đất đai:

Tổng số: 10 dự án với tổng diện tích là 28,69 ha. Trong đó:

- Dự án có vốn ngân sách: 07 dự án với tổng diện tích: 27,74 ha.

- Dự án có vốn ngoài ngân sách: 03 dự án với tổng diện tích: 0,95 ha.

(Đính kèm phụ lục 1: Danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ sang mục đích khác trong năm 2019).

2. Dự án chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện dự án theo Điều 20 của Luật Lâm nghiệp:

- Dự án Hồ chứa nước Sông Chò 1 tại xã Khánh Bình và xã Khánh Hiệp, huyện Khánh Vĩnh với diện tích 15,71 ha.

ính kèm phụ lục 2: Danh mục dự án chuyn mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trong năm 2019).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. Đối với dự án Hồ chứa nước Sông Chò 1, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện đứng theo quy định tại Điều 21 Luật Lâm nghiệp.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa Khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Kỳ họp bất thường thông qua ngày 10 tháng 4 năm 2019./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thưng vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ Pháp chế - Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn ĐBQH, đại biểu HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- VP.T
nh ủy, các ban Đảng;
- VP HĐND tỉnh, VP.UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, Khánh.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Tấn Tuân

 

PHỤ LỤC 1:

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CHUYN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ SANG MỤC ĐÍCH KHÁC B SUNG TRONG NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

STT

Tên công trình, dự án

Tng diện tích dự án (ha)

Trong đó

Địa điểm thực hiện

Diện tích đất trồng lúa (ha)

Diện tích đất rừng phòng hộ (ha)

A. Dự án có vốn ngân sách nhà nước

571.84

10.78

16.96

 

I

Huyện Diên Khánh

 

 

 

 

1

Đường số 13 (từ Tỉnh lộ 2 đến Hương lộ 39)

0.40

0.20

 

Xã Diên Phước

2

Khu tái định cư đường bộ cao tốc Bắc-Nam tại xã Suối Tiên

2.00

2.00

 

Xã Suối Tiên

3

Khu tái định cư đường bộ cao tốc Bắc-Nam tại xã Diên Lộc

2.00

2.00

 

Xã Diên Lộc

4

Hệ thống Trạm bơm Trảng Găng

3.87

1.29

 

Các xã: Diên Sơn, Diên Lâm, Diên Phước

5

Trạm kỹ thuật Tiêu chuẩn đo lường chất lượng

0.50

0.50

 

Xã Diên Phú

II

Huyện Cam Lâm

 

 

 

 

6

Nâng cấp, mở rộng đường Tỉnh lộ 3

22.03

4.79

 

Xã Suối Tân

III

Huyện Khánh Vĩnh

 

 

 

 

7

Hồ chứa nước Sông Chò 1

541.04

 

16.96

Các xã: Khánh Bình, Khánh Hiệp

B. Dự án có vốn ngoài ngân sách nhà nước

1.00

0.95

 

 

I

Huyện Cam Lâm

 

 

 

 

1

Kho lnh bảo quản xoài

0.27

0.27

 

Xã Cam Tân

II

Thành phố Nha Trang

 

 

 

 

2

Khu thương mại và Dịch vụ ôtô Tín Thanh

0.60

0.60

 

Xã Vĩnh Trung

III

Th xã Ninh Hòa

 

 

 

 

3

Chùa Lâm Sơn

0.13

0.08

 

Xã Ninh Xuân

 

PHỤ LỤC 2:

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG RỪNG SANG MỤC ĐÍCH KHÁC TRONG NĂM 2019
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

STT

Tên công trình, dự án

Tng diện tích rừng (ha)

Trong đó

Địa điểm thực hiện

1

Hồ chứa nước Sông Chò 1

15.71

Diện tích đất rừng tự nhiên quy hoạch là rừng sản xuất (ha)

Diện tích rừng phòng hộ (ha)

Các xã Khánh Bình, Khánh Hiệp

5.24

10.47

 

Diện tích đất rừng tự nhiên (ha)

Diện tích đất rừng rừng trồng (ha)

 

 

 

 

6.43

4.04