Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/NQ-HĐND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 20 tháng 4 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ MƯỜI SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;

Căn cứ Nghị định 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Xét Tờ trình số 44/TTr-UBND ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020; Báo cáo thẩm tra số 29/BC-KTNS ngày 16 tháng 4 năm 2020 của Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020 với những nội dung chính sau:

1. Bổ sung dự án Trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa thành phố Vũng Tàu vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016-2020.

2. Bổ sung dự án Trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa thành phố Vũng Tàu vào danh mục dự án khởi công mới năm 2020, kế hoạch vốn năm 2020 bố trí 200,0 tỷ đồng từ nguồn kết dư ngân sách năm 2019.

3. Bổ sung danh mục cho phép chuẩn bị đầu tư trong năm 2020 cho 02 dự án:

- Đường ven biển từ Vũng Tàu đi Bình Châu (Tỉnh lộ 994).

- Xây dựng mới đê Hải Đăng, thành phố Vũng Tàu.

(Chi tiết theo Danh mục đính kèm).

Điều 2. Tổ chức thc hin

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Khóa VI, Kỳ họp thMười Sáu thông qua ngày 20 tháng 4 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 20 tháng 4 năm 2020./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Lĩnh

 

DANH MỤC

DỰ ÁN ĐẦU TƯ CÔNG CHO PHÉP BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2020
(Kèm theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 20 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

Stt

Tên dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm xây dựng

Dự kiến quy mô xây dựng

Dự kiến TMĐT (triệu đồng)

Ghi chú

A

Bổ sung danh mục dự án khởi công mới năm 2020

 

 

 

 

 

1

Dự án Trang thiết bị y tế Bệnh viện Đa khoa thành phố Vũng Tàu

Sở Y tế

TP. Vũng Tàu

 

200,000

 

B

Bổ sung danh mục dự án cho phép chuẩn bị đầu tư năm 2020

 

 

 

 

 

1

Đường ven biển Vũng Tàu đi Bình Châu (Tỉnh lộ 994)

Ban QLDA chuyên ngành Giao thông

Vũng Tàu, Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc

76,3 km

1,000,000

 

2

Xây mới đê Hải Đăng, thành phố Vũng Tàu

Ban QLDA chuyên ngành NN&PTNT

TP. Vũng Tàu

4.000m

450,000