Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2006/NQ-HĐND

Quy Nhơn, ngày 26 tháng 7 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ KẾ HOẠCH XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC TỈNH BÌNH ĐỊNH, GIAI ĐOẠN 2006 - 2010

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14/6/2005;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02/4/2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành Quy chế hoạt động của HĐND;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về việc đẩy mạnh xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao;

Sau khi xem xét Tờ trình số 58/TTr-UBND ngày 13/7/2006 của UBND tỉnh về việc thông qua Kế hoạch xã hội hóa giáo dục trên địa bàn tỉnh Bình Định, giai đoạn 2006 - 2010; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí Kế hoạch xã hội hóa giáo dục tỉnh Bình Định, giai đoạn 2006 - 2010; phấn đấu đến năm 2010 đạt các chỉ tiêu chủ yếu sau:

1. Tỷ lệ trẻ em trong các nhà trẻ ngoài công lập khoảng 80%; tỷ lệ học sinh mẫu giáo ngoài công lập khoảng 70%; có 40% trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. Chuyển 100% các cơ sở giáo dục mầm non bán công thành dân lập hoặc tư thục.

2. Tỷ lệ học sinh tiểu học ngoài công lập khoảng 1%; có 50% trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia và thực hiện học 2 buổi/ngày.

3. Tỷ lệ học sinh trung học cơ sở ngoài công lập khoảng từ 2 đến 3%; có 40% trường trung học cơ sở đạt chuẩn quốc gia.

4. Tỷ lệ học sinh trung học phổ thông ngoài công lập khoảng 50%; mỗi huyện, thành phố có từ 1 đến 2 trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia.

5. Tỷ lệ học sinh trung cấp chuyên nghiệp ngoài công lập khoảng 30%.

6. 100% huyện, thành phố có trung tâm giáo dục thường xuyên cấp huyện và trên 80% xã, phường, thị trấn có trung tâm học tập cộng đồng.

Điều 2. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua.

Điều 3. Thường trực HĐND, các ban HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 6 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH




Nguyễn Xuân Dương