Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 07/2006/NQ-HĐND

Yên Bái, ngày 14 tháng 7 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN ĐỀ ÁN TRIỂN KHAI QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT CÁC CẤP GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 TỈNH YÊN BÁI

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI
KHOÁ XVI – KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 181/2004/NĐ-CP, ngày 29 tháng 10 năm 2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai năm 2003 và Thông t­ư số 30/2004/TT- BTNMT, ngày 01 tháng 11 năm 2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trư­ờng về hướng dẫn lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Nghị quyết số 29/2004/QH11, ngày15 tháng 6 năm 2004 của Quốc hội về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất đến năm 2005 của cả nước; Nghị quyết số 57/2006/QH11, ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội về kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006-2010 của cả nước;

Căn cứ Chỉ thị số 05/2006/CT- TTg, ngày 22 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc khắc phục yếu kém sai phạm, tiếp tục đẩy mạnh tổ chức thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2005/NQ-HĐND, ngày 14 tháng 12 năm 2005 của Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 - 2010) của tỉnh Yên Bái;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1048/TTr - UBND, ngày 04 tháng 7 năm 2006 của UBND tỉnh Yên Bái về việc đề nghị phê chuẩn Đề án triển khai quy hoạch sử dụng đất các cấp giai đoạn 2006 - 2010 tỉnh Yên Bái; nghe báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh và tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Phê duyệt Đề án triển khai quy hoạch sử dụng đất các cấp giai đoạn 2006-2010 tỉnh Yên Bái, kèm theo Tờ trình số 1048/TTr-UBND, ngày 04 tháng 7 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc đề nghị phê chuẩn Đề án triển khai quy hoạch sử dụng đất các cấp giai đoạn 2006-2010 tỉnh Yên Bái, với các nội dung sau:

1- Khối lượng thực hiện của Đề án:

- Lập quy hoạch sử dụng đất của 4 huyện: Văn Yên, Trấn yên, Yên Bình và thành phố Yên Bái.

- Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất của 5 huyện: Văn Chấn, Mù Cang Chải, Trạm Tấu, Lục Yên và thị xã Nghĩa Lộ .

- Lập quy hoạch sử dụng đất của 174 xã, phường, thị trấn.

2- Tổng mức đầu tư:

Tổng dự toán đầu tư cho đề án là 9.821 triệu đồng, Trong đó :

- Xây dựng trình duyệt Đề án 15 triệu đồng.

- Lập quy hoạch sử dụng đất của 4 huyện: 1.965 triệu đồng.

- Lập quy hoạch điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sử dụng đất của 5 huyện:

1.101 triệu đồng.

- Lập quy hoạch sử dụng đất của 174 xã, phường, thị trấn: 6.740 triệu đồng, trong đó:

+ Lập quy hoạch sử dụng đất của 21 phường và thị trấn: 937 triệu đồng.

+ Lập quy hoạch sử dụng đất của 84 xã vùng thấp: 3.478 triệu đồng.

+ Lập quy hoạch sử dụng đất của 69 xã vùng cao: 2.325 triệu đồng.

Căn cứ vào dự toán được phê duyệt của Đề án, Uỷ ban nhân dân các cấp lập báo cáo đầu tư hoặc dự án đầu tư chi tiết trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định, làm căn cứ để cấp phát vốn và nghiệm thu thanh quyết toán. Đảm bảo nguyên tắc không vượt quá tổng số vốn Hội đồng nhân dân tỉnh đã phê duyệt.

3- Thời gian thực hiện đề án:

Về tiến độ thực hiện Đề án, giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh báo cáo, xin ý kiến Chính phủ theo Đề án, Tờ trình của Uỷ ban nhân dân tỉnh, có quyết định tiến độ thực hiện Đề án và báo cáo với Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

4- Nguồn vốn thực hiện Đề án:

Nguồn vốn đầu tư do ngân sách tỉnh bố trí theo nhiệm vụ chi ngân sách hàng năm cho các cấp.

Điều 2. Giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giao cho Thư­ờng trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Yên Bái Khoá XVI, kỳ họp thứ 7 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Hoàng Thương Lượng