Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/2019/NQ-HĐND

Bắc Kạn, ngày 17 tháng 4 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH MỨC QUÀ TẶNG CHÚC THỌ, MỪNG THỌ NGƯỜI CAO TUỔI TRÊN ĐIA BÀN TỈNH BẮC KAN

HỘI ĐÔNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Người cao tuổi ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số: 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Người cao tuổi;

Căn cứ Thông tư số: 96/2018/TT-BTC ngày 18 tháng 10 năm 2018 của Bộ Tài chính Quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổỉ;

Xét Tờ trình số: 23/TTr-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, cụ thể như sau:

1. Mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi ở tuổi 70: 300.000 đồng tiền mặt.

2. Mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi ở tuổi 75 gồm: Hiện vật trị giá 200.000 đồng và 200.000 đồng tiền mặt.

3. Mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi ở tuổi 80 gồm: Hiện vật trị giá 200.000 đồng và 300.000đ tiền mặt.

4. Mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi ở tuổi 85 gồm: Hiện vật trị giá 200.000 đồng và 400.000 đồng tiền mặt.

5. Mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi ở tuổi 90 gồm: Hiện vật trị giá 200.000 đồng và 600.000 đồng tiền mặt.

6. Mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi ở tuổi 95 gồm: Hiện vật trị giá 200.000 đồng và 700.000 đồng tiền mặt.

7. Mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi thọ 100 tuổi gồm: Hiện vật trị giá 200.000 đồng, 05 mét vải lụa và 1.000.000 đồng tiền mặt.

8. Mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi thọ trên 100 tuổi gồm: Hiện vật trị giá 200.000 đồng và 1.300.000 đồng tiền mặt.

Điều 2. Nguồn kinh phí

1. Kinh phí quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi thọ 90 tuổi và 100 tuổi bố trí trong dự toán chi thường xuyên hằng năm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (cơ quan thường trực của Ban Công tác người cao tuổi tỉnh).

2. Kinh phí quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi thọ 70, 75, 80, 85, 95 và trên 100 tuổi được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hằng năm của ngân sách cấp xã.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ Đại biểu Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn khóa IX, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 17 tháng 4 năm 2019 và có hiệu lực thi hành từ ngày 27 tháng 4 năm 2019./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Du