Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/NQ-HĐND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 20 tháng 4 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA DANH MỤC DỰ ÁN CÓ THU HỒI ĐẤT ĐỂ THỰC HIỆN TRONG NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU (BỔ SUNG)

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ MƯỜI SÁU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Xét Tờ trình số 38/TTr-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2020 và Tờ trình số 52/TTr-UBND ngày 13 tháng 4 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua Danh mục dự án có thu hồi đất để thực hiện trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (bổ sung); Báo cáo thẩm tra số 32/BC-KTNS ngày 26 tháng 4 năm 2020 của Ban Kinh tế-Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Danh mục dự án có thu hồi đất để thực hiện trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (bổ sung), cụ thể như sau:

Tổng diện tích đất thu hồi bổ sung trong năm 2020 là 207,61ha để thực hiện 17 dự án, trong đó:

- Thành phố Vũng Tàu                                  :                    78,36ha/10 dự án;

- Huyện Long Điền                                       :                    68,10ha/04 dự án;

- Thị xã Phú Mỹ                                           :                    21,44ha/02 dự án;

- Huyện Châu Đức                                       :                    39,71ha/01 dự án.

(Chi tiết tại Phụ lục đính kèm)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Khóa VI, Kỳ họp thứ Mười Sáu thông qua ngày 20 tháng 4 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 20 tháng 4 năm 2020./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Lĩnh

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC DỰ ÁN CÓ THU HỒI ĐẤT THỰC HIỆN TRONG NĂM 2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU (bổ sung)
(Kèm theo Nghị Quyết số 05/NQ-HĐND ngày 20 tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu)

Stt

Tên công trình, dự án

Chủ đầu tư / Đơn vị đăng ký

Địa điểm

Mục đích SDĐ năm 2020

Diện tích (ha)

Loại đất thu hồi

Căn cứ pháp lý

Nguồn gốc đất

Nguồn vốn

Ghi chú

Tổng dự án

Thực hiện năm 2020

Thu hồi năm 2020

Đất   nông nghiệp

Trong đó

Đất phi nông nghiệp

LUK

LUC

HNK

CLN

NTS

RPH

RĐD

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(15)

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

*

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU:  17 DỰ ÁN

226.96

207.61

207.61

102.71

22.44

0.00

11.48

6.14

0.08

1.00

0.00

104.85

 

 

 

 

*

HUYỆN LONG ĐIỀN: 04 DỰ ÁN

68.10

68.10

68.10

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

67.10

 

 

 

 

I

Đất sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ (04 dự án)

68.10

68.10

68.10

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.00

0.00

67.10

 

 

 

 

1

Khu đất đấu giá khoảng 1ha tại xã Phước Hưng

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh

Xã Phước Hưng

TM-DV

1.00

1.00

1.00

1.00

 

 

 

 

 

1.00

 

 

Văn bản số 9592/UBND-VP ngày 19/9/2019 của UBND tỉnh về chủ trương đấu giá khoảng 1ha đất thuộc một phần thửa số 106, tờ bản đồ số 6, xã Phước Hưng, huyện Long Điền

Nhà nước

 

 

2

Khu du lịch nghỉ dưỡng Long Hải

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh

TT Long Hải

TM-DV

28.00

28.00

28.00

 

 

 

 

 

 

 

 

28.00

Văn bản số 2311/UBND-VP ngày 19/03/2019 của UBND tỉnh Dự án đầu tư Khu du lịch nghỉ dưỡng Long hải và Khu du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí tại khu phố Hải Hà, thị trấn Long Hải

 

 

 

3

KDL nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí

Trung tâm phát triển quỹ đất tỉnh

TT Long Hải

TM-DV

33.00

33.00

33.00

 

 

 

 

 

 

 

 

33.00

Văn bản số 2311/UBND-VP ngày 19/03/2019 của UBND tỉnh Dự án đầu tư Khu du lịch nghỉ dưỡng Long hải và Khu du lịch nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí tại khu phố Hải Hà, thị trấn Long Hải

 

 

 

4

Khu du lịch điều dưỡng và phục hồi chức năng

 

TT Long Hải

Đất thương mại dịch vụ

6.1

6.1

6.1

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1

- Văn bản số 11005/UBND-VP ngày 25/10/2019 của UBND tỉnh về đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án trên khu đất 6,1ha tại thị trấn Long Hải
- Văn bản số 2615/SKHĐT-GS ngày 19/11/2019 của Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh về việc đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án du lịch điều dưỡng và phục hồi chức năng tại khu đất 6,1ha thuộc thị trấn Long hải, huyện Long Điền

 

 

 

*

THÀNH PHỐ VŨNG TÀU (10 dự án)

 

97.71

78.36

78.36

60.54

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

17.82

 

 

 

 

I

Khu đô thị, nhà ở (02 dự án)

88.29

68.94

68.94

60.16

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

8.78

 

 

 

 

1

Khu đô thị mới Chí Linh Cửa Lấp

UBND thành phố Vũng Tàu

phường 12, TP Vũng Tàu

Khu đô thị

65.72

65.72

65.72

60.14

 

 

 

 

 

 

 

5.58

Văn bản số 9403/UBND-VP ngày 17/9/2019 của UBND tỉnh; Quyết định số 664/QĐ-UBND ngày 25/02/2011 của UBND thành phố Vũng Tàu về phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500

đất nhà nước và đất dân

 

đấu thầu có sử dụng đất

2

Khu nhà ở vườn Xuân

Công ty CP Đầu tư Bất động sản Đông Dương

phường 12, TP Vũng Tàu

nhà ở

22.57

3.22

3.22

0.02

 

 

 

 

 

 

 

3.20

Quyết định 7383/QĐ-UBND ngày 19/10/2018, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số 1576/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 và Quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1238/QĐ-UBND ngày 17/5/2019

đất nhà nước

 

 

II

Đất năng lượng (02 dự án)

 

 

3.82

3.82

3.82

0.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

3.44

 

 

 

 

1

Đường dây 110kV LSP Long Sơn - Long Sơn

Tổng Công ty điện lực Miền Nam

xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu

đất năng lượng

3.44

3.44

3.44

 

 

 

 

 

 

 

 

3.44

Quyết định số 4694/QĐ-BCT ngày 12/12/2016 của Bộ Công thương phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực giai doạn 2016 - 2025 có xét đến năm 2035;
Văn bản số 8892/UBND-VP ngày 05/9/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chấp thuận hướng tuyến dự án đường điện 110kV và vị trí TBA Long Sơn phục vụ dự án tổ hợp hóa dầu Miền Nam xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu;
Quyết định số 3727/QĐ-EVN SPC ngày 27/12/2019 của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng công trình Đường dây 110kV LSP Long Sơn - Long Sơn

đất tổ chức

doanh nghiệp

dự án trọng điểm

2

Trạm biến áp 110kV Long Sơn

Tổng Công ty điện lực Miền Nam

xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu

đất năng lượng

0.38

0.38

0.38

0.38

 

 

 

 

 

 

 

 

Quyết định số 4694/QĐ-BCT ngày 12/12/2016 của Bộ Công thương phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến năm 2035;
Văn bản số 8892/UBND-VP ngày 05/9/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chấp thuận hướng tuyến dự án đường điện 110kV và vị trí TBA Long Sơn phục vụ dự án tổ hợp hóa dầu Miền Nam xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu;
Quyết định số 271/QĐ-EVN SPC ngày 31/01/2020 của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công  - dự toán công trình Trạm 110kV Long Sơn

đất tổ chức, đất hộ gia đình

doanh nghiệp

dự án trọng điểm

III

Đất thương mại, dịch vụ (06 dự án)

5.60

5.60

5.60

 

 

 

 

 

 

 

 

5.60

 

 

 

 

1

Khu đất đấu giá có diện tích 1.0 ha       ( K29)

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

phường 11

TMD

1.0

1.0

1.0

 

 

 

 

 

 

 

 

1.0

 

 Đất dân

Ứng vốn từ Quỹ phát triển đất tỉnh

 

2

Khu đất đấu giá có diện tích 1.0 ha       ( S12)

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

phường 11

TMD

1.0

1.0

1.0

 

 

 

 

 

 

 

 

1.0

 

 Đất dân

Ứng vốn từ Quỹ phát triển đất tỉnh

 

3

Khu đất đấu giá có diện tích 1.0 ha (K18)

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

phường 11

TMD

1.0

1.0

1.0

 

 

 

 

 

 

 

 

1.0

 

 Đất dân

Ứng vốn từ Quỹ phát triển đất tỉnh

 

4

Khu đất đấu giá có diện tích 1.0 ha (K17)

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

phường 11

TMD

1.0

1.0

1.0

 

 

 

 

 

 

 

 

1.0

 

 Đất dân

Ứng vốn từ Quỹ phát triển đất tỉnh

 

5

Khu đất đấu giá có diện tích 1.0 ha (K6)

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

phường 11

TMD

0.6

0.6

0.6

 

 

 

 

 

 

 

 

0.6

 

 Đất dân

Ứng vốn từ Quỹ phát triển đất tỉnh

 

6

Khu đất đấu giá có diện tích 1.0ha (K16)

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

phường 11

TMD

1.0

1.0

1.0

 

 

 

 

 

 

 

 

1.0

 

 Đất dân

Ứng vốn từ Quỹ phát triển đất tỉnh

 

*

THỊ XÃ PHÚ MỸ (02 dự án) 

 

21.44

21.44

21.44

2.99

0.00

0.00

1.96

0.00

0.00

0.00

0.00

18.45

 

 

 

 

I

Đất năng lượng (02 dự án)

 

 

21.44

21.44

21.44

2.99

0.00

0.00

1.96

0.00

0.00

0.00

0.00

18.45

 

 

 

 

1

Đường dây 110Kv đấu nối Long Sơn

Tổng Công ty điện lực Miền Nam

xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu

đất năng lượng

7.65

7.65

7.65

1.96

 

 

1.96

 

 

 

 

5.69

Quyết định số 4694/QĐ-BCT ngày 12/12/2016 của Bộ Công thương phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến năm 2035;
Văn bản số 8892/UBND-VP ngày 05/9/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chấp thuận hướng tuyến dự án đường điện 110kV và vị trí TBA Long Sơn phục vụ dự án tổ hợp hóa dầu Miền Nam xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu;
Quyết định số 240/QĐ-EVN SPC ngày 21/01/2020 của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán công trình Đường dây 110kV đấu nối Long Sơn

đất của tổ chức, đất hộ gia đình, cá nhân

doanh nghiệp

dự án trọng điểm

+

Đường dây 110Kv đấu nối Long Sơn (đoạn qua thị xã Phú Mỹ)

Tổng Công ty điện lực Miền Nam

xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ

đất năng lượng

5.43

5.43

5.43

1.39

 

 

 

 

 

 

 

4.04

 

đất của tổ chức, đất hộ gia đình, cá nhân

 

 

+

Đường dây 110Kv đấu nối Long Sơn (đoạn qua thị xã Phú Mỹ)

Tổng Công ty điện lực Miền Nam

xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ

đất năng lượng

2.22

2.22

2.22

0.57

 

 

 

 

 

 

 

1.65

 

đất của tổ chức, đất hộ gia đình, cá nhân

 

 

2

Đường dây 110Kv đấu nối LSP Long Sơn

Tổng Công ty điện lực Miền Nam

xã Tân Hòa, phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ - Xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu

đất năng lượng

13.79

13.79

13.79

1.03

 

 

 

 

 

 

 

12.76

Quyết định số 4694/QĐ-BCT ngày 12/12/2016 của Bộ Công thương phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến năm 2035;
Văn bản số 8892/UBND-VP ngày 05/9/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chấp thuận hướng tuyến dự án đường điện 110kV và vị trí TBA Long Sơn phục vụ dự án tổ hợp hóa dầu Miền Nam xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu;
Quyết định số 267/QĐ-EVN SPC ngày 22/01/2020 của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xâ dựng  công trình Đường dây 110kV đấu nối LSP Long Sơn

đất của tổ chức, đất hộ gia đình, cá nhân

doanh nghiệp

dự án trọng điểm

+

Đường dây 110Kv đấu nối LSP Long Sơn

Tổng Công ty điện lực Miền Nam

xã Tân Hòa, phường Phước Hòa, thị xã Phú Mỹ

đất năng lượng

9.71

9.71

9.71

 

 

 

 

 

 

 

 

9.71

 

đất của tổ chức, đất hộ gia đình, cá nhân

 

 

+

Đường dây 110Kv đấu nối LSP Long Sơn

Tổng Công ty điện lực Miền Nam

Xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu

đất năng lượng

4.07

4.07

4.07

1.03

 

 

 

 

 

 

 

3.04

 

đất của tổ chức, đất hộ gia đình, cá nhân

 

 

*

HUYỆN CHÂU ĐỨC (01 dự án)

 

39.71

39.71

39.71

38.18

22.44

0.00

9.52

6.14

0.08

0.00

0.00

1.48

 

 

 

 

I

Đất năng lượng (01 dự án)

 

39.71

39.71

39.71

38.18

22.44

0.00

9.52

6.14

0.08

0.00

0.00

1.48

 

 

 

 

1

Các lộ ra 110kV Trạm biến áp 220kV Châu Đức

Tổng Công ty điện lực Miền Nam

xã Bình Ba, Suối Nghệ, Đá Bạc, Suối Rao, huyện Châu Đức; xã Long Tân, xã Phước Long Thọ, huyện Đất Đỏ

đất năng lượng

39.71

39.71

39.71

38.18

22.44

 

9.52

6.14

0.08

 

 

1.48

Quyết định số 4694/QĐ-BCT ngày 12/12/2016 của Bộ Công thương phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến năm 2035;
Văn bản số 8681/UBND-VP ngày 29/8/2019 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chấp thuận hướng tuyến điều chỉnh các lộ ra 110kV Trạm biến áp 220kV Châu Đức;
Quyết định số 2652/QĐ-EVN SPC ngày 28/8/2019 của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán công trình các lộ ra 110kV trạm biến áp 220kV Châu Đức

tổ chức

doanh nghiệp

Đã hoàn tất công tác phê duyệt bản vẽ thi công; Dự kiến sẽ khởi đóng điện trong quý IV/2020

+

Các lộ ra 110kV Trạm biến áp 220kV Châu Đức

Tổng Công ty điện lực Miền Nam

xã Bình Ba, Suối Nghệ, Đá Bạc, Suối Rao, huyện Châu Đức;

29.88

29.87

29.88

29.88

28.67

19.26

 

2.75

6.58

0.08

 

 

1.21

 

tổ chức