Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/NQ-HĐND

Thừa Thiên Huế, ngày 06 tháng 02 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC SẮP XẾP, SÁP NHẬP, THÀNH LẬP MỚI VÀ ĐỔI TÊN GỌI CÁC THÔN, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHOÁ VII, KỲ HỌP BẤT THƯỜNG LẦN THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư số 14/2018/TT-BNV ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Xét Tờ trình số 723/TTr-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị sắp xếp, sáp nhập, thành lập mới và đổi tên gọi các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra của Ban pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành và thông qua phương án sắp xếp, sáp nhập, thành lập mới và đổi tên gọi các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.

Tên gọi, quy mô số hộ gia đình của các thôn, tổ dân phố sau khi sắp xếp, sáp nhập, thành lập mới và đổi tên gọi được thể hiện ở phụ lục kèm theo.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế Khoá VII, kỳ họp bất thường lần thứ 6 thông qua ngày 06 tháng 02 năm 2020./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Trường Lưu

 

PHỤ LỤC

TÊN GỌI, QUY MÔ SỐ HỘ GIA ĐÌNH CỦA CÁC THÔN, TỔ DÂN PHỐ SAU KHI SẮP XẾP, SÁP NHẬP, THÀNH LẬP MỚI VÀ ĐỔI TÊN GỌI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 06/02/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh)

I. Huyện Phú Lộc

1. Xã Lộc Vĩnh:

Sáp nhập thôn Đông An và thôn Bình An 1 để thành lập thôn mới với tên gọi là thôn Bình An, có 713 hộ.

2. Xã Lộc Tiến:

- Sắp xếp, sáp nhập 68 hộ của thôn Tam Vị vào thôn Phú Gia. Sau sắp xếp, sáp nhập thôn Phú Gia có 308 hộ.

- Sắp xếp, sáp nhập 62 hộ dân còn lại của thôn Tam Vị vào thôn Thổ Sơn. Sau sắp xếp, sáp nhập thôn Thổ Sơn có 293 hộ.

3. Xã Lộc Thủy:

- Sáp nhập thôn Nam Phước và thôn Thuỷ Yên Thôn để thành lập thôn mới với tên gọi là thôn Thuỷ Yên Thôn, có 388 hộ.

- Sáp nhập thôn Phú Xuyên và thôn Phú Cường để thành lập thôn mới với tên gọi là thôn Phú Cường Xuyên, có 566 hộ.

4. Thị trấn Phú Lộc:

Sáp nhập tổ dân phố Đá Bạc và tổ dân phố 1 để thành lập tổ dân phố mới với tên gọi là tổ dân phố Mũi Né, có 401 hộ.

II. Huyện Phú Vang

1. Xã Phú Gia:

Sáp nhập thôn Hà Trữ B và thôn Kênh Tắc để thành lập thôn mới với tên gọi là thôn Hà Kênh, có 205 hộ.

2. Xã Phú Xuân:

Sáp nhập thôn Quảng Xuyên và thôn Lê Bình để thành lập thôn mới với tên gọi là thôn Quảng Xuyên, có 551 hộ.

3. Xã Phú Diên:

Sáp nhập thôn Kế Sung Thượng và thôn Thanh Mỹ để thành lập thôn mới với tên gọi là thôn Kế Thượng Thanh, có 512 hộ.

4. Xã Phú Thượng:

Chia tách thôn Lại Thế để thành lập hai thôn mới, cụ thể như sau:

a) Thôn Lại Thế 1 có 684 hộ.

b) Thôn Lại Thế 2 có 736 hộ.