Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
QUẬN I

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/2006/NQ-HĐND

Quận 1, ngày 07 tháng 7 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN NĂM 2010, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 5 NĂM (2006-2010) CỦA QUẬN 1.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN I
KHÓA IX KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban Nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Xét tờ trình số 778/TTr-UBND ngày 03.7.2006 của Ủy ban Nhân dân Quận 1 về đề nghị thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010); báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế xã hội và ý kiến của đại biểu Hội đồng Nhân dân Quận 1,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí nội dung tờ trình số 778/TTr-UBND ngày 03.7.2006 của Ủy ban Nhân dân Quận 1 về đề nghị thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010) của Quận 1. Trong đó:

- Về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010, định hướng đến năm 2020:

1. Hội đồng Nhân dân Quận 1 đồng ý những nhận định về công tác quản lý đất đai, tình hình sử dụng và biến động đất đai trên địa bàn Quận 1 giai đoạn 2000-2005. Lưu ý đến những tồn tại trong kế hoạch sử dụng đất để có biện pháp khắc phục.

2. Đồng ý chọn phương án 1 là phương án sử dụng đất theo hướng phát triển bền vững, mức độ khai thác sử dụng quỹ đất hợp lý phù hợp với tình hình thực tế của Quận 1.

- Về kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006-2010):

1. Hội đồng Nhân dân Quận 1 đề nghị Ủy ban Nhân dân cần có những giải pháp đồng bộ, hiệu quả trong việc sử dụng đất.

2. Hạn chế và chấm dứt việc giao đất để đầu tư xây dựng các công trình, dự án khi chưa có kế hoạch triển khai cụ thể, chưa có đối tác đầu tư và chưa có vốn. Chú ý phổ biến công khai, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân theo kế hoạch sử dụng đất được phê duyệt.

3. Định kỳ hàng năm có kiểm tra đánh giá việc quản lý sử dụng đất, báo cáo Hội đồng Nhân dân theo quy định.

Điều 2. Hội đồng Nhân dân giao Ủy ban Nhân dân triển khai thực hiện Nghị quyết này. Thường trực Hội đồng Nhân dân, hai ban của Hội đồng Nhân dân, các đại biểu Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn Quận 1.

Nghị quyết này đã được Hội đồng Nhân dân Quận 1 Khóa IX kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 07 tháng 7 năm 2006./.

 


Nơi nhận:
- TT. HĐND - UBND Thành Phố;
- Trung tâm Công báo;
- TT Quận ủy, HĐND-UBND Quận 1;
- UBMTTQ và các ban ngành đoàn thể Quận 1;
- Đại biểu HĐND Quận;
- HĐND, UBND 10 Phường;
- Lưu

CHỦ TỊCH
Lê Bá Cần