Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2020/NQ-HĐND

Thái Bình, ngày 24 tháng 02 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐIỀU TIẾT NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT GIỮA CÁC CẤP NGÂN SÁCH TỈNH THÁI BÌNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH
KHÓA XVI KỲ HỌP BẤT THƯỜNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;

Xét Tờ trình số 20/TTr-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 05/BC-HĐND ngày 23 tháng 02 năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Điều tiết nguồn thu tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách tỉnh Thái Bình như sau:

1. Về nguồn vượt thu tiền sử dụng đất năm 2019: Chỉ được sử dụng để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản và nợ công của địa phương (nếu có) theo đúng quy định của nhà nước và của tỉnh; phần còn lại (nếu có) thì điều tiết 100% về ngân sách cấp tỉnh để hỗ trợ xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản, nợ công đúng quy định của các địa phương khác thực sự khó khăn về nguồn vốn thanh toán; đồng thời, tập trung bố trí vốn đầu tư cho các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh và các huyện, thành phố.

2. Về nguồn thu tiền sử dụng đất từ năm 2020:

a) Đối với các khu đất xen kẹp trong khu dân cư hiện hữu, có diện tích và quy mô từ 02 (hai) lô đất ở trở xuống (nhỏ hơn hoặc bằng 300m2 diện tích đất ở): Giữ nguyên tỷ lệ phần trăm (%) phân chia nguồn thu từ tiền sử dụng đất giữa các cấp ngân sách theo quy định hiện hành của tỉnh.

Toàn bộ số tiền thu được từ nguồn thu này phải được sử dụng để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản và nợ công (nếu có) đúng quy định của địa phương đó; phần kinh phí còn lại (nếu có) mới được bố trí để cải tạo, nâng cấp, đầu tư xây dựng mới các hạng mục, công trình cấp thiết ở địa phương.

b) Đối với các dự án xây dựng khu dân cư tập trung (khu đô thị, khu dân cư tập trung có diện tích và quy mô từ 03 (ba) lô đất ở trở lên (trên 300 m2 diện tích đất ở) và các dự án khu dân cư, đô thị mới theo chủ trương của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh): Điều tiết 100% về ngân sách cấp tỉnh số tiền sử dụng đất thu được sau khi đã trừ đi các khoản: Chi phí giải phóng mặt bằng khu đất; chi phí xây dựng hạ tầng (khu dân cư, khu đô thị mới) phù hợp trên khu đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Trên cơ sở nguồn thu tiền sử dụng đất nộp ngân sách cấp tỉnh trong năm, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét trình cấp có thẩm quyền quyết định:

- Hỗ trợ có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện, cấp xã để:

+ Bố trí thanh toán nợ xây dựng cơ bản, nợ công (nếu có) phù hợp với quy định của Nhà nước và của tỉnh cho địa phương có quỹ đất theo kế hoạch xử lý nợ xây dựng cơ bản, nợ công được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

+ Hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình cấp bách, thiết yếu ở địa phương có quỹ đất theo từng dự án cụ thể, bảo đảm nguyên tắc, trình tự, thủ tục đầu tư theo quy định của nhà nước; đồng thời xem xét hỗ trợ xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản và nợ công đúng quy định của các địa phương khác mà thực sự khó khăn về nguồn vốn thanh toán;

- Phần còn lại được tập trung bố trí cho các dự án đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm của tỉnh và các huyện, thành phố.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình khóa XVI Kỳ họp bất thường thông qua ngày 24 tháng 02 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 05 tháng 3 năm 2020./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- Thường trực Huyện ủy, Thành ủy;
- Thường trực HĐND; UBND huyện, thành phố;
- Báo Thái Bình; Công báo tỉnh; Cổng thông tin điện tử Thái Bình;
- Lưu: VTVP.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Diên