Hệ thống pháp luật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2024/NQ-HĐND

Lạng Sơn, ngày 30 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH CHỨC DANH, CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH ĐỐI VỚI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ, Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ VÀ NGƯỜI TRỰC TIẾP THAM GIA HOẠT ĐỘNG Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ; MỨC KHOÁN KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI Ở CẤP XÃ, Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LẠNG SƠN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ HAI MƯƠI LĂM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Hoạt động Chữ thập đỏ ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Luật Người cao tuổi ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ngày 09 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thú y ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Thanh niên ngày 16 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Pháp lệnh Cựu chiến binh ngày 07 tháng 10 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2023 của Chính phủ quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

Xét Tờ trình số 81/TTr-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết quy định chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định về chức danh, mức phụ cấp chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã); mức phụ cấp chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ hằng tháng đối với người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố và mức phụ cấp kiêm nhiệm người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

2. Đối tượng áp dụng

a) Cán bộ, công chức cấp xã;

b) Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã;

c) Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố;

d) Người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố;

đ) Các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã;

e) Thôn, tổ dân phố; chi bộ, các tổ chức chính trị - xã hội ở thôn, tổ dân phố.

Điều 2. Chức danh, bố trí chức danh và mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

1. Các chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã gồm:

a) Văn phòng Đảng ủy;

b) Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

c) Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ;

d) Chủ tịch Hội Người cao tuổi;

đ) Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh;

e) Phó Chủ tịch Hội Nông dân;

g) Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ;

h) Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

i) Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự;

k) Nhân viên Khuyến nông;

l) Nhân viên Thú y.

2. Bố trí chức danh

a) Trên cơ sở tổng số người hoạt động không chuyên trách được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định, Ủy ban nhân dân cấp huyện căn cứ tình hình thực tế của địa phương để bố trí người hoạt động không chuyên trách đối với từng đơn vị hành chính cấp xã cho phù hợp, đảm bảo các chức danh đều có người đảm nhiệm.

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định chức danh được bố trí kiêm nhiệm đối với đơn vị hành chính cấp xã được giao số lượng người hoạt động không chuyên trách thấp hơn số lượng chức danh quy định tại khoản 1 Điều này.

c) Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định chức danh được bố trí nhiều hơn 01 người nhưng tối đa không quá 02 người đối với đơn vị hành chính cấp xã được giao số lượng người hoạt động không chuyên trách nhiều hơn số lượng chức danh quy định tại khoản 1 Điều này.

Riêng chức danh Phó Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự: đơn vị hành chính cấp xã loại I, xã biên giới được bố trí không quá 02 người; đơn vị hành chính cấp xã còn lại được bố trí 01 người.

3. Mức phụ cấp của từng chức danh

Mức phụ cấp cụ thể của từng chức danh hoạt động không chuyên trách ở cấp xã (chưa bao gồm bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế) theo quyết định phân loại đơn vị hành chính cấp xã, cụ thể như sau:

TT

Tên chức danh

Mức phụ cấp/ tháng
(Theo mức lương cơ sở)

Cấp xã loại I

Cấp xã loại II

Cấp xã loại III

Đại học trở lên

Cao đẳng, trung cấp

Còn lại

Đại học trở lên

Cao đẳng, trung cấp

Còn lại

Đại học trở lên

Cao đẳng, trung cấp

Còn lại

1

Văn phòng Đảng ủy

1,25

1,20

1,10

1,20

1,15

1,00

1,15

1,00

0,90

2

Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

1,25

1,20

1,10

1,20

1,15

1,00

1,15

1,00

0,90

3

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ

1,25

1,20

1,10

1,20

1,15

1,00

1,15

1,00

0,90

4

Chủ tịch Hội Người cao tuổi

1,25

1,20

1,10

1,20

1,15

1,00

1,15

1,00

0,90

5

Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh

1,25

1,20

1,10

1,20

1,15

1,00

1,15

1,00

0,90

6

Phó Chủ tịch Hội Nông dân

1,25

1,20

1,10

1,20

1,15

1,00

1,15

1,00

0,90

7

Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ

1,25

1,20

1,10

1,20

1,15

1,00

1,15

1,00

0,90

8

Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

1,25

1,20

1,10

1,20

1,15

1,00

1,15

1,00

0,90

9

Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự

1,25

1,20

1,10

1,20

1,15

1,00

1,15

1,00

0,90

10

Nhân viên Khuyến nông

1,25

1,20

1,10

1,20

1,15

1,00

1,15

1,00

0,90

11

Nhân viên Thú ý

1,25

1,20

1,10

1,20

1,15

1,00

1,15

1,00

0,90

Điều 3. Mức phụ cấp, mức hỗ trợ chức danh người hoạt động không chuyên trách, người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố

1. Mức phụ cấp chức danh người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố

Mức phụ cấp của từng chức danh hoạt động không chuyên trách được quy định theo đặc thù của từng thôn, tổ dân phố, cụ thể:

TT

Tên chức danh

Mức phụ cấp/ tháng
(Theo mức lương cơ sở)

Thôn có từ 350 hộ gia đình, tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên; thôn, tổ dân phố thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự; thôn, tổ dân phố thuộc xã biên giới

Thôn, tổ dân phố còn lại

1

Bí thư Chi bộ

1,3

1,2

2

Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố

1,3

1,2

3

Trưởng Ban công tác Mặt trận

1,0

0,9

2. Mức hỗ trợ chức danh người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố

Thực hiện hỗ trợ hàng tháng cho người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố gồm các chức danh sau:

TT

Tên chức danh người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố

Mức hỗ trợ (đồng/tháng)

Thôn có từ 350 hộ gia đình, tổ dân phố có từ 500 hộ gia đình trở lên; thôn, tổ dân phố thuộc xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự; thôn, tổ dân phố thuộc xã biên giới

Thôn, tổ dân phố còn lại

1

Phó Bí thư Chi bộ

600.000

550.000

2

Phó Trưởng thôn, Phó Tổ trưởng tổ dân phố

600.000

550.000

3

Chi hội trưởng Chi hội Nông dân

600.000

550.000

4

Chi hội trưởng Chi hội Liên hiệp Phụ nữ

600.000

550.000

5

Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh

600.000

550.000

6

Bí thư Chi đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

600.000

550.000

Điều 4. Mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; kiêm nhiệm người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố

1. Về kiêm nhiệm chức danh

a) Cán bộ, công chức cấp xã được kiêm nhiệm người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

b) Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được kiêm nhiệm người hoạt động không chuyên trách khác ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

c) Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được kiêm nhiệm người hoạt động không chuyên trách khác ở thôn, tổ dân phố và được kiêm nhiệm người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố;

d) Một người kiêm nhiệm không quá 02 chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố. Riêng cán bộ, công chức cấp xã được kiêm nhiệm không quá 01 chức danh người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố;

đ) Số lượng chức danh tối đa được kiêm nhiệm bao gồm các chức danh được quy định tại Nghị quyết này và các chức danh được quy định tại các Nghị quyết khác của Hội đồng nhân dân tỉnh;

e) Mỗi thôn, tổ dân phố bố trí tối đa không quá 07 người hoạt động không chuyên trách, người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố.

2. Mức phụ cấp kiêm nhiệm

Cán bộ, công chức cấp xã, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố được bố trí kiêm nhiệm người hoạt động không chuyên trách khác ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố được bố trí kiêm nhiệm người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố thì được hưởng 100% mức phụ cấp, mức hỗ trợ của chức danh kiêm nhiệm.

Trường hợp các Nghị quyết khác của Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành có quy định mức phụ cấp kiêm nhiệm khác với quy định tại Nghị quyết này thì mức phụ cấp kiêm nhiệm thực hiện theo quy định tại Nghị quyết này.

Điều 5. Mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã

1. Thực hiện khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã gồm:

a) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

b) Hội Cựu chiến binh;

c) Hội Nông dân;

d) Hội Liên hiệp Phụ nữ;

đ) Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

2. Mức khoán:

Ngoài lương, các khoản phụ cấp theo lương và tính chất lương đã được phân bổ hàng năm theo định biên, mức khoán như sau:

a) Đơn vị hành chính cấp xã loại I: 135.000.000 đồng/đơn vị hành chính/năm (đối với cấp xã không có tổ chức Hội Nông dân, mức khoán 108.000.000 đồng/đơn vị hành chính/năm);

b) Đơn vị hành chính cấp xã loại II: 125.000.000 đồng/đơn vị hành chính/năm (đối với cấp xã không có tổ chức Hội Nông dân, mức khoán 100.000.000 đồng/đơn vị hành chính/năm);

c) Đơn vị hành chính cấp xã loại III: 115.000.000 đồng/đơn vị hành chính/năm (đối với cấp xã không có tổ chức Hội Nông dân, mức khoán 92.000.000 đồng/đơn vị hành chính/năm).

3. Các hoạt động và nội dung chi

a) Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và kế hoạch công tác hàng năm, các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã xây dựng kế hoạch hoạt động và dự toán kinh phí đề nghị Uỷ ban nhân dân cấp xã phê duyệt làm căn cứ triển khai thực hiện;

b) Nội dung chi cho các hoạt động: Theo kế hoạch, chương trình đã được phê duyệt.

Điều 6. Hỗ trợ kinh phí hoạt động cho thôn, tổ dân phố

1. Thực hiện hỗ trợ kinh phí hoạt động cho các thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh mức 5.000.000 đồng/năm.

2. Các hoạt động và nội dung chi

Mức hỗ trợ để chi trả tiền điện, nước, văn phòng phẩm và chi phục vụ cho việc tổ chức các hội nghị, các hoạt động chung của thôn, tổ dân phố.

Điều 7. Nguồn kinh phí

Do ngân sách trung ương và ngân sách địa phương bảo đảm theo quy định.

Điều 8. Tổ chức thực hiện

1. Giao Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Nghị quyết này thay thế các Nghị quyết sau:

a) Nghị quyết số 02/2020/NQ-HĐND ngày 30 tháng 3 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và mức phụ cấp chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn;

b) Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 03 tháng 02 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2020/NQ- HĐND ngày 30/3/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã và mức phụ cấp chức danh, phụ cấp kiêm nhiệm chức danh đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố; mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, tổ dân phố; mức hỗ trợ kinh phí hoạt động của thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn Khóa XVII, kỳ họp thứ hai mươi lăm thông qua ngày 30 tháng 5 năm 2024 và có hiệu lực thi hành từ ngày 10 tháng 6 năm 2024./.


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Các Bộ: Nội vụ, Tài chính, Lao động, TB và XH;
- Cục Kiểm tra VBQPPL, Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, tổ chức CT - XH tỉnh;
- Các VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH &HĐND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Báo Lạng Sơn, Đài PTTH tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Công báo tỉnh;
- Lưu: VT, HSKH.

CHỦ TỊCH
Đoàn Thị Hậu

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Nghị quyết 02/2024/NQ-HĐND quy định về chức danh, chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố và người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn, tổ dân phố; mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

  • Số hiệu: 02/2024/NQ-HĐND
  • Loại văn bản: Nghị quyết
  • Ngày ban hành: 30/05/2024
  • Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn
  • Người ký: Đoàn Thị Hậu
  • Ngày công báo: Đang cập nhật
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 10/06/2024
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản