Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2020/NQ-HĐND

Long An, ngày 13 tháng 4 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC GIAO UBND TỈNH QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN NHÓM C SỬ DỤNG VỐN NGÂN SÁCH CẤP TỈNH, BAO GỒM VỐN BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN, CÁC NGUỒN VỐN HỢP PHÁP KHÁC CỦA NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
KHÓA IX - KỲ HỌP THỨ 19

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đầu Tư công ngày 13/6/2019;

Xét Tờ trình số 25/TTr-UBND ngày 18/3/2020 của UBND tỉnh về việc giao cho UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách cấp tỉnh, bao gồm cả vốn b sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp khác của ngân sách cấp tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 221/BC-HĐND ngày 26/3/2020 của Ban kinh tế - ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh giao cho Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn ngân sách cấp tỉnh, bao gồm vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn vốn hợp pháp khác của ngân sách cấp tỉnh thuộc các lĩnh vực với tổng mức đầu tư như sau:

1. Dự án nhóm C có tổng mức đầu tư dưới 80 tỷ đồng thuộc các lĩnh vực: giao thông (bao gồm cầu, cảng sông); công nghiệp điện; hóa chất, phân bón, xi măng; chế tạo máy, luyện kim; khai thác, chế biến khoáng sản; xây dựng khu nhà ở.

2. Dự án nhóm C có tổng mức đầu tư dưới 60 tỷ đồng thuộc các lĩnh vực: giao thông (trừ dự án cầu, cảng sông quy định tại khoản 1); thủy lợi; cấp thoát nước, xử lý rác thải và công trình hạ tầng kỹ thuật khác; kỹ thuật điện; sản xuất thiết bị thông tin, điện tử; hóa dược; sản xuất vật liệu (trừ dự án hóa chất, phân bón, xi măng ); công trình cơ khí (trừ dự án chế tạo máy, luyện kim); bưu chính, viễn thông.

3. Dự án nhóm C có tổng mức đầu tư dưới 40 tỷ đồng thuộc các lĩnh vực: sản xuất nông, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản; hạ tầng kỹ thuật khu đô thị mới; khu bảo tồn thiên nhiên; công nghiệp (trừ các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp quy định tại các khoản 1, 2 Điều này).

4. Dự án nhóm C có tổng mức đầu tư dưới 30 tỷ đồng thuộc các lĩnh vực: y tế, văn hóa, giáo dục; nghiên cứu khoa học, công nghệ thông tin, phát thanh, truyền hình; kho tàng; du lịch, thể dục thể thao; xây dựng dân dụng (trừ xây dựng khu nhà ở quy định tại khoản 1 nêu trên); quốc phòng, an ninh.

5. Riêng các chương trình, dự án thuộc Chương trình đột phá của tỉnh, không phân biệt quy mô đầu tư do Hội đồng nhân dân tỉnh là cấp quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư.

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này; tổng hợp các dự án đã được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư và báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, kỳ họp thứ 19 thông qua ngày 13/4/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 23/4/2020./.

 


Nơi nhận:
- UB Thường vụ Quốc hội (b/c); Chính phủ (b/c);
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- VP. QH, VP. CP (TP.HCM) (b/c);
- Ban Công tác đại biểu của UBTVQH (b/c);
- Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế - Bộ KH-ĐT;
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Đại biểu QH đơn vị tỉnh Long An;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa IX;
- UBND tỉnh; UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT.HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo VP. Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- Các phòng thuộc Văn phòng (Phòng CT. HĐND - 2b);
- Trang Thông tin điện tử HĐND tỉnh;
- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (đăng công báo);
- Lưu: VT; (TĐ).

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Rạnh