Hệ thống pháp luật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2018/NQ-HĐND

Thái Nguyên, ngày 13 tháng 07 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

QUY ĐỊNH THỜI HẠN PHÊ CHUẨN QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH; QUY ĐỊNH THỜI HẠN ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP GỬI CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH - NGÂN SÁCH ĐẾN CÁC BAN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, THƯỜNG TRỰC HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN, HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÙNG CẤP VÀ CƠ QUAN TÀI CHÍNH CẤP TRÊN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN
KHÓA XIII, KỲ HỌP THỨ 7

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hằng năm;

Căn cứ Nghị định số 45/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết việc lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm;

Xét Tờ trình số 69/TTr-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên về việc đề nghị thông qua quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh và thời hạn Ủy ban nhân dân các cấp gửi các báo cáo tài chính - ngân sách đến các Ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan tài chính cấp trên; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị quyết này quy định về thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã; quy định thời hạn gửi báo cáo tài chính - ngân sách của Ủy ban nhân dân các cấp đến các Ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan tài chính cấp trên.

2. Đối tượng áp dụng:

a) Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân các cấp; Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã;

b) Ủy ban nhân dân các cấp;

c) Các cơ quan, đơn vị, tổ chức khác có liên quan.

Điều 2. Thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách và thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách

1. Hội đồng nhân dân cấp huyện và Hội đồng nhân dân cấp xã phê chuẩn quyết toán ngân sách cùng cấp tại kỳ họp thường lệ giữa năm sau.

2. Thời hạn gửi báo cáo quyết toán ngân sách địa phương đến cơ quan tài chính cấp trên:

a) Ủy ban nhân dân cấp xã gửi báo cáo quyết toán ngân sách xã (phường, thị trấn) đến Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện trước ngày 15 tháng 3 năm sau;

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi báo cáo quyết toán ngân sách cấp huyện (thành phố, thị xã) đến Sở Tài chính trước ngày 30 tháng 4 năm sau.

Điều 3. Thời hạn gửi báo cáo tài chính ngân sách đến các Ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Hội đồng nhân dân cùng cấp

1. Ủy ban nhân dân các cấp gửi báo cáo quyết toán ngân sách địa phương đến Ban Kinh tế - ngân sách (Ban Kinh tế - Xã hội) của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp chậm nhất 20 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp của Hội đồng nhân dân cấp mình.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh gửi báo cáo kế hoạch tài chính 05 năm địa phương; kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương; nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ ngân sách địa phương đến Ban Kinh tế - Ngân sách, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chậm nhất 20 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp cuối năm của năm thứ 4 của giai đoạn trước.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi báo cáo Kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương đến Ban Kinh tế - Xã hội, Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp chậm nhất 20 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp cuối năm của năm thứ 4 của giai đoạn trước.

4. Ủy ban nhân dân tỉnh gửi báo cáo kế hoạch tài chính - ngân sách 03 năm địa phương, dự toán và phương án phân bổ ngân sách địa phương đến Ban Kinh tế - Ngân sách, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh chậm nhất 20 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp thường lệ cuối năm của năm liền kề trước năm dự toán.

5. Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi báo cáo dự toán và phương án phân bổ ngân sách địa phương đến Ban Kinh tế - Xã hội, Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp chậm nhất 20 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp thường lệ cuối năm của năm liền kề trước năm dự toán.

6. Ủy ban nhân dân các cấp gửi các báo cáo theo quy định đến Hội đồng nhân dân cùng cấp chậm nhất 7 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp của Hội đồng nhân dân cấp mình.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên Khóa XIII, Kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 13 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2018./.

 


Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội (Báo cáo);
- Chính phủ (Báo cáo);
- Bộ Tài chính (Báo cáo);
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp (Kiểm tra);
- Thường trực Tỉnh ủy (Báo cáo);
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh Khóa XIII;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Kiểm toán Nhà nước Khu vực X;
- Văn phòng: Tỉnh ủy; Đoàn ĐBQH; UBND tỉnh;
- LĐ Văn phòng HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Báo Thái Nguyên;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Bùi Xuân Hòa

 

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Nghị quyết 01/2018/NQ-HĐND quy định về thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh; quy định thời hạn Ủy ban nhân dân các cấp gửi báo cáo tài chính - ngân sách đến các Ban của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan tài chính cấp trên của tỉnh Thái Nguyên

  • Số hiệu: 01/2018/NQ-HĐND
  • Loại văn bản: Nghị quyết
  • Ngày ban hành: 13/07/2018
  • Nơi ban hành: Tỉnh Thái Nguyên
  • Người ký: Bùi Xuân Hòa
  • Ngày công báo: Không có
  • Số công báo: Đang cập nhật
  • Ngày hiệu lực: 01/08/2018
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản