Hệ thống pháp luật

BỘ TƯ PHÁP
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 83-TP/NĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 02 năm 1946

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Chiếu chỉ Sắc lệnh ngày 02 tháng 9 năm 1935 được bổ khuyết bởi các sắc lệnh ngày 6 tháng 12 năm 1936, 12 tháng 5 năm 1937, 07 tháng 4 năm 1938 và 4 tháng 5 năm 1938 quy định thể lệ về hỗ giá viên;
Chiếu chỉ Nghị định ngày 02 tháng 8 năm 1933 được sửa đổi do Nghị định ngày 31 tháng 01 năm 1934 ấn định tiền lệ phí về việc bán đấu giá ở phòng đấu giá;
Chiếu chỉ bộ Hình luật Việt Nam đã được tạm thời giữ lại thi hành ở Bắc Bộ không ấn định những khoản trừng phạt các việc phương hại đến sự tự do đấu giá;
Xét rằng trong khi chờ đợi một đạo luật quy định tất cả thể lệ về việc hỗ giá viên, những luật lệ nói trên cần phải bổ khuyết,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều thứ nhất. – Những luật lệ hiện hành về hỗ giá viên vẫn được tạm thời giữ nguyên như cũ.

Điều thứ 2. Bản điều lệ ngày 16 tháng 4 năm 1934 do Giám đốc nha Tư pháp Đông Dương duyệt y để niêm yết ở các sở đấu giá nay bãi bỏ đi.

Ông Bộ trưởng Bộ Tư pháp sẽ duyệt y một bản điều lệ mới để thay cho bản điều lệ nói trên.

Điều thứ 3. Những khoản trừng phạt các hành vi có phương hại cho sự tự do đấu giá nay ấn định như sau:

“Trong những vụ đấu giá công khai về:

“ 1) Quyền sở hữu, quyền ứng dụng thu lợi, quyền thuê mượn những bất động sản,

“ 2) Một việc trưng thầu, một việc khai khẩn hay bất cứ một công việc gì,

“Kẻ nào dùng những cách bạo động, những cử chỉ hành hung hay những lời đe “dọa để làm ngăn trở, hay làm rối loạn tự do đấu giá, sẽ bị phại tù từ 15 ngày đến 3 “tháng và phạt tiền từ 100đ00 đến 500đ00.

“Những khoản trừng phạt này sẽ thi hành đối với những kẻ bị can bất luận hành “vi phạm pháp đã sẩy ra trước khi đấu giá hay trong khi đấu giá.

“Những người nào dùng đồ biếu hoặc lời hứa để sui dục những người khác “đừng đến đấu giá cũng bị phạt như trên.

“Kẻ nào, bằng lời nói, điệu bộ hay những lời đe dọa, làm mất thể diện hỗ giá “viên trong khi thừa hành chức vụ hay nhân khi thừa hành chức vụ, sẽ bị phạt tù từ “5 ngày đến 1 tháng và phạt tiền từ 6đ00 đến 200đ00, hay một trong hai hình phạt “ấy.

“Kẻ nào thi hành những cách bạo động đối với hỗ giá viên trong khi thừa hành “chức vụ, dù khi phạm pháp có cầm khí giới hay không và dù có làm phát sinh ra “thương tích hay không, sẽ bị phạt tù từ 1 tháng đến 3 năm và phạt tiền từ 6đ00 “đến 200đ00.

Điều thứ 4. Các luật lệ, nghị định, thông tư trái với điều thứ ba đạo nghị định này đều bãi bỏ.

Điều thứ 5. Ông Đổng lý văn phòng chịu ủy nhiệm thi hành nghị định này.

Vũ Trọng Khánh

(Đã ký)

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Nghị định 83-TP/NĐ năm 1946 về giữ nguyên luật lệ hiện hành về hỗ giá viên do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành.

  • Số hiệu: 83-TP/NĐ
  • Loại văn bản: Nghị định
  • Ngày ban hành: 27/02/1946
  • Nơi ban hành: Bộ Tư pháp
  • Người ký: Vũ Trọng Khánh
  • Ngày công báo: 09/03/1946
  • Số công báo: Số 10
  • Ngày hiệu lực: 14/03/1946
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản