Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TÀI CHÍNH-BỘ NỘI VỤ-BỘ LAO ĐỘNG-BỘ Y TẾ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 78-ND/LB

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 1957 

 

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC BỒI THƯỜNG TAI NẠN LAO ĐỘNG

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG-BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ-BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ-BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Chiếu sắc lệnh số 76-SL ngày 22-5-1950 quy định quy chế công chức giúp việc chính phủ:

Chiếu sắc lệnh số 77-SL ngày 22-5-1950 quy định quy chế công nhân giúp việc chính phủ:

Chiếu nghị định Liên bộ số 111-NĐ/ LB ngày 11-11-1953 về việc bồi thường tai nạn lao động và các bệnh nghề nghiệp.

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1.  Điều 16 của Nghị định Liên bộ Lao động- Nội vụ- Y tế và  Tài chính số 111-NĐ/LB ngày 11-11-1953 được sửa đổi như sau:

“ Nghị định số 111-NĐ/LB có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Riêng công nhân viên kháng chiến đã bị tai nạn lao động trong khoảng thời gian từ ngày Độc lập(2-9-1945) cho đến ngày ban hành Nghị định số 111- NĐ/LB(11-11-1953), nếu chưa được bồi thường cũng sẽ được xét duyệt và bồi thường theo những điều khoảng ấn định ở trên. Thời hạn cuối cùng để xét duyệt những trường hợp đặt biệt này là ngày 30-10-1957.

Việc bồi thường cho công nhân viên mắc bệnh nghề nghiệp sẽ thi hành kể từ ngày ban hành các Nghị định Liên bộ Lao động- Y tế nói ở điều 11 và 14.

 

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG

Nguyễn Văn Tạo

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ.
THỨ TRƯỞNG

Tô Quang Dầu

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

B.S. Hoàng Tích Trí

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH.
THỨ TRƯỞNG

Trịnh Văn Bình