Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TƯ PHÁP
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 76-TP/NĐ

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 1946 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

Chiếu theo điều 63 Sắc lệnh số 13 ngày 24 tháng giêng năm 1946 tổ chức các tòa án và các ngạch thẩm phán;
Và đã được Hội đồng Chính phủ thỏa hiệp,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1: – Lập một hội đồng có nhiệm vụ là ấn định phẩm trật và nơi làm việc của các thẩm phán được bổ dụng.

Điều 2:Hội đồng ấy gồm có các vị sau này :

Các ông:

Vũ Trọng Khánh, bội trương bộ Tư pháp: chủ tịch

Bùi Bằng Đoàn, cố vấn Chính phủ: hội viên

Vũ Đình Hòe, bộ trưởng bộ Quốc gia Giáo dục: hội viên

Cù Huy Cận, bộ trưởng bộ Canh nông: hội viên

Vũ Văn Hiền, luật sư tòa Thượng thẩm Hà Nội: hội viên

Điều 3:Ông Đổng lý sự vụ bộ Tư pháp chiếu nghị thi hành.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
 
 


Vũ Trọng Khánh