Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NỘI VỤ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 751-NV

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 1957 

 

NGHỊ ĐỊNH

CHO PHÉP HỘI NHẠC SĨ SÁNG TÁC VIỆT NAM THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ Luật số 102-SL/L004 ngày 20 tháng 5 năm 1957 quy định quyền lập hội;
Căn cứ Nghị định Thủ tướng Chính phủ số 258-TTg ngày 14 tháng 6 năm 1957 quy định chi tiết thi hành Luật số 102-SL/L004 nói trên;
Xét đơn ngày 17 tháng 6 năm 1957 của Hội Nhạc sĩ sáng tác Việt Nam và bản điều lệ của Hội ấy,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. - “Hội Nhạc sĩ sáng tác Việt Nam” được phép thành lập và hoạt động trong phạm vi luật lệ hiện hành và điều lệ của Hội đã duyệt đính theo Nghị định này.

Điều 2. - Ủy ban Hành chính thành phố Hà Nội và ông Giám đốc Vụ Dân chính Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

K. T. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG

 

 

Tô Quang Đẩu