Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

NGÂN HÀNG QUỐC GIA
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 72-VP/NGĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 1959 

 

NGHỊ ĐỊNH

THÀNH LẬP CÁC CHI ĐIẾM NGÂN HÀNG THUỘC KHU VỰC THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG.

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG QUỐC GIA VIỆT NAM

Căn cứ Sắc lệnh số 15-SL ngày 6-5-1951 thiết lập Ngân hàng quốc gia Việt nam;
Căn cứ Nghị định số 94-TTg ngày 27-5-1951 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết tổ chức Ngân hàng quốc gia Việt nam;
Theo đề nghị của các ông Trưởng Chi nhánh Ngân hàng Hải phòng được Ủy ban Hành chính các tỉnh ấy đồng ý;
Xét nhu cầu công tác;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1: - Thành lập các chi điếm Ngân hàng sau đây thuộc các khu vực trong thành phố Hải phòng:

- Chi điếm Cầu đất hoạt động trong các khu Cầu đất, Hàng kênh. Dư hàng và Chợ sắt.

- Chi điếm Gia-lạc-viên hoạt động trong khu Gia-lạc-viên về 1/4 khu Cầu đất.

- Chi điếm Hải an, hoạt động trong huyện Hải an.

- Chi điếm Thủy nguyên, hoạt động trong huyện Thủy nguyên.

- Chi điếm Cát hải hoạt động trong huyện Cát hải.

Điều 2: - Công tác của các Chi điếm nói trên sẽ do Trưởng Chi nhánh Ngân hàng Hải phòng tạm thời quy định tùy theo yêu cầu của từng khu vực.

Điều 3: - Ông Chánh văn phòng Ngân hàng trung ương các ông Trưởng chi nhánh Ngân hàng Hải phòng chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG QUỐC GIA VIỆT NAM
 


 
Lê Viết Lượng