Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ TƯ PHÁP
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 72-TP-NĐ

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 1946 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1:– Nay lập một tiểu ban có nhiệm vụ là nghiên cứu về những luật lệ thương mại đã áp dụng ở Việt nam và đề nghị một pháp chế thương mại tạm thời sẽ đem áp dụng trước các tòa án Việt nam.

Điều 2:– Tiểu ban gồm có những vị sau này (1)

Đinh Gia Trinh, đổng lý văn phòng bộ Tư pháp

Nguyễn Huy Mẫn, chánh nhất tòa Thượng thẩm Hà nội

Trịnh Khánh Phong, cố vấn tòa án Thượng thẩm Hà nội

Vũ Tiến Tuấn, chánh án tòa án đệ nhị cấp thành phố Hà nội

Trần Văn Chương, luật sư tòa Thượng thẩm Hà nội

Trịnh Văn Bính, tổng sở Thuế quan và Thuế gián thu

Dương Văn Đàm, chánh Giám đốc nha Kinh tế Bắc bộ

Nguyễn Ngọc Minh, Giám đốc Nha Thương vụ ở bộ Quốc dân Kinh tế

Điều 3:– Ông Đổng lý văn phòng bộ Tư pháp chịu ủy nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TƯ PHÁP
 
 
 

Vũ Trọng Khánh


(1)Đã sửa đổi theo bổ khuyết số 73 ngày 12 tháng 2 năm 1946