Hệ thống pháp luật

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 72/1999/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 1999

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH, MỞ RỘNG THỊ XÃ VĨNH YÊN, TỈNH VĨNH PHÚC

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc và Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính thị trấn và một số xã thuộc các huyện Tam Dương, Yên Lạc, Bình Xuyên để mở rộng thị xã Vĩnh Yên và thành lập phường, xã thuộc thị xã Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc như sau :

1. Điều chỉnh địa giới hành chính thị trấn Tam Dương thuộc huyện Tam Dương như sau :

- Sáp nhập thôn Lai Sơn (với 84,72 ha diện tích tự nhiên và 1.210 nhân khẩu) của xã Thanh Vân, huyện Tam Dương vào thị trấn Tam Dương.

- Sáp nhập khu Đồi Son (với 35,83 ha diện tích tự nhiên và 880 nhân khẩu) của xã Vân Hội, huyện Tam Dương vào thị trấn Tam Dương.

- Sáp nhập thôn Lạc ý (với 198,59 ha diện tích tự nhiên và 2.214 nhân khẩu) của xã Đồng Cương huyện Yên Lạc vào thị trấn Tam Dương.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính :

- Thị trấn Tam Dương có 1.412,04 ha diện tích tự nhiên và 21.791 nhân khẩu.

- Xã Thanh Vân có 915,03 ha diện tích tự nhiên và 5.631 nhân khẩu.

- Xã Vân Hội có 475,13 ha diện tích tự nhiên và 4.380 nhân khẩu.

- Xã Đồng Cương có 628,8 ha diện tích tự nhiên và 6.991 nhân khẩu.

2. Sáp nhập thị trấn Tam Dương thuộc huyện Tam Dương vào thị xã Vĩnh Yên.

3. Thành lập các phường Đồng Tâm và Hội Hợp thuộc thị xã Vĩnh Yên trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của thị trấn Tam Dương.

a) Phường Đồng Tâm có 696,04 ha diện tích tự nhiên và 12.058 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Đồng Tâm : Đông giáp huyện Bình Xuyên và phường Tích Sơn; Tây giáp phường Hội Hợp và huyện Tam Dương; Nam giáp huyện Yên Lạc; Bắc giáp huyện Tam Dương.

b) Phường Hội Hợp có 716 ha diện tích tự nhiên và 9.733 nhân khẩu.

Địa giới hành chính phường Hội Hợp : Đông giáp phường Đồng Tâm; Tây giáp huyện Tam Dương; Nam giáp huyện Yên Lạc; Bắc giáp huyện Tam Dương.

4. Thành lập xã Thanh Trù thuộc huyện Bình Xuyên trên cơ sở 775,01 ha diện tích tự nhiên và 6.612 nhân khẩu của xã Quất Lưu.

Địa giới hành chính xã Thanh Trù : Đông giáp xã Quất Lưu, Thanh Lãng; Tây giáp phường Đồng Tâm và huyện Yên Lạc; Nam giáp huyện Yên Lạc, Bình Xuyên; Bắc giáp thị xã Vĩnh Yên.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Quất Lưu có 6.288 ha diện tích tự nhiên và 6.991 nhân khẩu.

5. Sáp nhập xã Thanh Trù thuộc huyện Bình Xuyên vào thị xã Vĩnh Yên.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính :

- Thị xã Vĩnh Yên có 5.079,27 ha diện tích tự nhiên và 65.727 nhân khẩu, gồm 10 đơn vị hành chính trực thuộc là các phường : Ngô Quyền, Đống Đa, Liên Bảo, Tích Sơn, Đồng Tâm, Hội Hợp, các xã Định Trung, Khai Quang, Thanh Trù và thị trấn Tam Đảo.

Địa giới hành chính thị xã Vĩnh Yên : Đông giáp huyện Bình Xuyên; Tây giáp huyện Tam Dương; Nam giáp huyện Yên Lạc và Bình Xuyên; Bắc giáp huyện Tam Dương.

- Huyện Yên Lạc có 10.585,23 ha và 138.417 nhân khẩu.

- Huyện Tam Dương có 19.961,35 ha và 121.352 nhân khẩu, gồm 17 đơn vị hành chính cấp xã.

- Huyện Bình Xuyên có 20.625,99 ha và 112.044 nhân khẩu, gồm 14 đơn vị hành chính cấp xã.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành. Các quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, Bộ trưởng, Trưởng ban Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.


Nơi nhận:

- Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc,
- Ban Tổ chức Trung ương,
- Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,
- Các Bộ : Công an, Quốc phòng,
- Các Tổng cục : Thống kê, Địa chính,
- Cục Lưu trữ Nhà nước,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN,
các Vụ : ĐP1, TCCB, TH,
- Lưu : NC (3b), VT.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Phan Văn Khải