Hệ thống pháp luật

NGÂN HÀNG QUỐC GIA
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 70-VP/NGĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 1959

NGHỊ ĐỊNH

THÀNH LẬP CÁC CHI ĐIẾM NGÂN HÀNG TẠI CÁC TỈNH: TUYÊN QUANG, THÁI BÌNH, NINH BÌNH, THANH HÓA, KHU HỒNG QUẢNG, HẢI DƯƠNG, NAM ĐỊNH VÀ HẢI NINH.

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG QUỐC GIA VIỆT NAM

Căn cứ Sắc lệnh số 15-SL ngày 6-5-1951 thiết lập Ngân hàng quốc gia Việt nam;
Căn cứ Nghị định số 94-TTg ngày 27-5-1951 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết tổ chức Ngân hàng quốc gia Việt nam;
Theo đề nghị của các ông Trưởng Chi nhánh Ngân hàng Tuyên quang, Thái bình, Ninh bình, Thanh hóa, Hồng quảng, Hải dương, Nam định, Hải ninh được Ủy ban Hành chính các tỉnh đồng ý;
Xét nhu cầu công tác;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1: - Thành lập các chi điếm Ngân hàng sau đây:

Tỉnh Tuyên quang:

- Chi điếm Chiêm hóa hoạt động trong huyện Chiêm hóa.

- Chi điếm Sơn dương hoạt động trong huyện Sơn dương.

- Chi điếm Hàm yên hoạt động trong huyện Hàm yên.

Tỉnh Thái bình:

- Chi điếm Diêm điềm hoạt động trong huyện Thụy anh

Tỉnh Ninh bình:

- Chi điếm Nho quan hoạt động trong huyện Nho quan.

Tỉnh Thanh hóa:

- Chi điếm Hà trung hoạt động trong huyện Hà trung.

Khu Hồng quảng:

- Chi điếm Quảng yên hoạt động trong Thị xã và huyện Yên hưng.

- Chi điếm Cẩm phả hoạt động ở Cẩm phả mỏ và Cẩm phả bến.

Tỉnh Hải dương:

- Chi điếm Kẻ sặt hoạt động trong thị trấn và huyện Bình giang.

Tỉnh Nam định:

- Chi điếm Hải hậu hoạt động trong huyện Hải hậu.

- Chi điếm Nam trực hoạt động trong huyện Nam trực.

- Chi điếm Ý yên hoạt động trong huyện Ý yên.

Tỉnh Hải ninh:

- Chi điếm Tiên yên hoạt động trong thị trấn và huyện Tiên yên.

- Chi điếm Hà cối hoạt động trong thị trấn và huyện Hà cối.

Điều 2: - Chuyển các phòng doanh nghiệp sau đây thành Chi điếm Ngân hàng:

Tỉnh Nam định:

- Phòng doanh nghiệp Xuân trường thành Chi điếm Xuân trường hoạt động trong huyện Xuân trường.

- Phòng doanh nghiệp Giao thủy thành Chi điếm Giao thủy hoạt động trong huyện Giao thủy.

- Phòng doanh nghiệp Vụ bản thành Chi điếm Vụ bản hoạt động trong huyện Vụ bản.

- Phòng doanh nghiệp Trực ninh thành Chi điếm Trực ninh hoạt động trong huyện Trực ninh.

- Phòng doanh nghiệp Nghĩa hưng thành Chi điếm Nghĩa hưng hoạt động trong huyện Nghĩa hưng.

Điều 3: - Công tác của mỗi Chi điếm nói trên sẽ do Trưởng chi nhánh ở tỉnh tạm thời quy định theo yêu cầu của từng khu vực.

Điều 4: - Ông Chánh văn phòng Ngân hàng trung ương các ông Trưởng chi nhánh các tỉnh Tuyên quang, Thái bình, Ninh bình, Thanh hóa, Hồng quảng, Hải dương, Nam định, Hải ninh chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG QUỐC GIA VIỆT NAM
Lê Viết Lượng

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Nghị định 70-VP/NgĐ năm 1959 về việc thành lập các Chi điếm Ngân hàng tại các tỉnh: Tuyên quang, Thái bình, Ninh bình, Thanh hóa, khu Hồng quảng, Hải Dương, Nam Định và Hải Ninh do Tổng giám đốc Ngân Hàng Quốc Gia ban hành

  • Số hiệu: 70-VP/NgĐ
  • Loại văn bản: Nghị định
  • Ngày ban hành: 25/06/1959
  • Nơi ban hành: Ngân hàng quốc gia
  • Người ký: Lê Viết Lượng
  • Ngày công báo: 15/07/1959
  • Số công báo: Số 26
  • Ngày hiệu lực: 10/07/1959
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản