Hệ thống pháp luật

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 68/1999/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 1999

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC CHIA HUYỆN TIÊN SƠN, GIA LƯƠNG ĐỂ TÁI LẬP CÁC HUYỆN TIÊN DU, TIÊN SƠN, GIA BÌNH VÀ LƯƠNG TÀI, TỈNH BẮC NINH

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay chia huyện Tiên Sơn và huyện Gia Lương để tái lập các huyện Tiên Du, Từ Sơn, Gia Bình và Lương Tài tỉnh Bắc Ninh như sau :

1. Chia huyện Tiên Sơn thành huyện Tiên Du và huyện Từ Sơn.

Huyện Tiên Du có 10.630,03 ha diện tích tự nhiên và 125.157 nhân khẩu; gồm 16 đơn vị hành chính trực thuộc là các xã : Cảnh Hưng, Đại Đồng, Hạp Lĩnh, Hoàn Sơn, Hiên Vân, Khắc Niệm, Liên Bão, Lạc Vệ, Nội Duệ, Minh Đạo, Phú Lâm, Phật Tích, Tân Chi, Tri Phương, Việt Đoàn và thị trấn Lim.

Địa giới hành chính huyện Tiên Du : Đông giáp huyện Quế Võ; Tây giáp huyện Từ Sơn; Nam giáp huyện Thuận Thành và thành phố Hà Nội; Bắc giáp huyện Yên Phong và thị xã Bắc Ninh.

Huyện Từ Sơn có 6.027,7 ha diện tích tự nhiên và 114.825 nhân khẩu; gồm 11 đơn vị hành chính trực thuộc là các xã : Châu Khê, Đình Bảng, Đồng Quang, Đồng Nguyên, Hương Mạc, Phù Chẩn, Phù Khê, Tân Hồng, Tam Sơn, Tương Giang và thị trấn Từ Sơn.

Địa giới hành chính huyện Từ Sơn : Đông giáp huyện Tiên Du; Tây giáp thành phố Hà Nội; Nam giáp thành phố Hà Nội; Bắc giáp các huyện Yên Phong, Tiên Du.

2. Chia huyện Gia Lương thành huyện Gia Bình và huyện Lương Tài.

Huyện Gia Bình có 10.752,81 ha diện tích tự nhiên và 103.092 nhân khẩu; gồm 13 đơn vị hành chính trực thuộc là các xã : Vạn Ninh, Cao Đức, Bình Dương, Thái Bảo, Nhân Thắng, Xuân Lai, Đại Lai, Song Giang, Giang Sơn, Đông Cứu, Lãng Ngâm, Đại Bái và Quỳnh Phú.

Địa giới hành chính huyện Gia Bình : Đông giáp tỉnh Hải Dương; Tây giáp huyện Thuận Thành; Nam giáp huyện Lương Tài; Bắc giáp huyện Quế Võ.

Huyện Lương Tài có 10.116,15 ha diện tích tự nhiên và 101.540 nhân khẩu; gồm 14 đơn vị hành chính trực thuộc là các xã : Quảng Phú, Tân Lãng, Bình Định, Lâm Thao, Phú Lương, Trung Chính, Trừng Xá, Phú Hòa, Lai Hạ, Mỹ Hương, Minh Tân, An Thịnh, Trung Kênh và thị trấn Thứa.

Địa giới hành chính huyện Lương Tài : Đông giáp tỉnh Hải Dương; Tây giáp huyện Thuận Thành; Nam giáp tỉnh Hải Dương; Bắc giáp huyện Gia Bình.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành, các quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./.


Nơi nhận :

- Thường vụ Bộ Chính trị,
- Thủ tướng, các PTT Chính phủ,
- HĐND, UBND tỉnh Bắc Ninh,
- Ban Tổ chức Trung ương,
- Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,
- Các Bộ : Công an, Quốc phòng,
Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
- Các Tổng cục : Thống kê, Địa chính,
- Cục Lưu trữ Nhà nước,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN,
các Vụ : ĐP 1, ĐP 2, TCCB,
TH, QHQH, CN, KTTH,
- Lưu : NC (5), Văn thư.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Phan Văn Khải

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Nghị định 68/1999/NĐ-CP về việc chia huyện Tiên Sơn, Gia Lương để tái lập các huyện Tiên Du, Tiên Sơn, Gia Bình và Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh

  • Số hiệu: 68/1999/NĐ-CP
  • Loại văn bản: Nghị định
  • Ngày ban hành: 09/08/1999
  • Nơi ban hành: Chính phủ
  • Người ký: Phan Văn Khải
  • Ngày công báo: 15/09/1999
  • Số công báo: Số 34
  • Ngày hiệu lực: 24/08/1999
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản