Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

BỘ NỘI VỤ
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 67-NV

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 1958 

 

NGHỊ ĐỊNH

CHO PHÉP ĐOÀN KIẾN TRÚC SƯ VIỆT NAM THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG

BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ

Căn cứ luật số 102-SL/L004 ngày 20 tháng 05 năm 1957 quy định quyền thành lập hội;
Căn cứ nghị định Thủ tướng Chỉnh phủ số 258-TTg ngày 14 tháng 06 năm 1957 quy định chi tiết thi hành luật số 102-SL/L004 nói trên;
Xét đơn ngày 11 tháng 05 năm 1957 của Đoàn Kiến trúc sư Việt Nam và bản điều lệ của Đoàn ấy;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. – “Đoàn Kiến trúc sư Việt Nam” được phép thành lập và hoạt động trong phạm vi luật lệ hiện hành và điều lệ của Đoàn đã được duyệt, đính theo nghị định này.

Điều 2. -  Ủy ban Hành chính thành phố Hà nội và ông Giám đốc Vụ Dân chính Bộ Nội vụ chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

K.T. BỘ TRƯỞNG BỘ NỘI VỤ
THỨ TRƯỞNG

 
 


Tô Quang Đẩu