Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Hướng dẫn: Bôi đen từ/cụm từ trong nội dung văn bản để tra cứu thuật ngữ pháp lý.

BỘ TÀI CHÍNH
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 645-TC

Hà Nội, ngày 13 tháng 08 năm 1946 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Chiếu theo sắc lệnh số 62 ngày 22 tháng 11 năm 1945;
Chiếu theo nghị định của cựu Toàn Quyền ngày 20 tháng 5 năm 1933 quy định thể lệ chở thuyền bè đi lại trên Nông giang thuộc khu vực Sông chu;
Chiếu theo nghị định cựu Toàn quyền ngày 18 tháng 8 năm 1934 định rằng số thuế đánh các thuyền bè đi lại trên Nông giang thuộc khu vực Sông chu thu vào ngân sách Đông dương;
Chiếu theo công diện số 691/3 ngày 11 tháng 8 năm 1945 của nha Tài chính trung ương;
Theo lời đề nghị của ông Giám đốc Công chánh Trung bộ, ông Bộ trưởng bộ Giáo thông Công chính, U.B.H.C Trung bộ y hiệp,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều thứ nhất:  Nay thủ tiêu nghị định cựu Toàn quyền ngày 18 tháng 8 năm 1934 ghi trên về việc thu vào ngân sách Đông dương các thứ thuế đánh các thuyền bè đi lại trên Nông giang thuộc khu vực Sông chu, tỉnh Thanh hóa.

Điều thứ 2: Bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 1945, các thứ thuế đánh vào thuyền bè đi lại trên Nông giang thuộc khu vực Sông chu đều thu vào ngân sách Trung bộ Việt Nam và những khoản chi tiêu về công việc sửa chữa và trông nom sông đào đó sẽ do ngân sách Trung bộ chịu.

Điều thứ 3: U.B.H.C Trung bộ, các ông Giám đốc Tài chánh trung ương và Giám đốc Công chánh Trung bộ có ủy nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
 
 
 

Lê Văn Hiến