Hệ thống pháp luật

NGÂN HÀNG QUỐC GIA
******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 62-VP/NGĐ

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 1959 

 

NGHỊ ĐỊNH

THÀNH LẬP CÁC CHI ĐIẾM NGÂN HÀNG TẠI CÁC TỈNH THANH HÓA, HẢI NINH.

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG QUỐC GIA VIỆT NAM

Căn cứ Sắc lệnh số 15-SL ngày 6-5-1951 thiết lập Ngân hàng quốc gia Việt nam;
Căn cứ Nghị định số 94-TTg ngày 27-5-1951 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết tổ chức Ngân hàng quốc gia Việt nam;
Theo đề nghị của các ông Trưởng Chi nhánh Ngân hàng Thanh hóa và Hải ninh, được Ủy ban Hành chính các tỉnh ấy đồng ý;
Xét nhu cầu công tác;

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1: - Thành lập các chi điếm Ngân hàng sau đây:

Tỉnh Thanh hóa:

- Chi điếm Ngọc lạc hoạt động trong 6 huyện miền núi: Ngọc lạc, Quan hóa, Như xuân, Thường xuân, Lang Chánh, Ba thước.

- Chi điếm Cầu quan (Nông cống) hoạt động trong huyện Nông cống.

- Chi điếm Thọ xuân hoạt động trong huyện Thọ xuân.

- Chi điếm Kiểu hoạt động trong 2 huyện Yên định và Vĩnh lộc.

- Chi điếm Thạch thành hoạt động trong huyện Thạch thành.

- Chi điếm Cẩm thủy hoạt động trong huyện Cẩm thủy.

- Chi điếm Tĩnh gia hoạt động trong huyện Tĩnh gia.

- Chi điếm Quảng xương hoạt động trong huyện Quảng xương.

- Chi điếm Thiệu hóa hoạt động trong huyện Thiệu hóa.

- Chi điếm Hoằng hóa hoạt động trong huyện Hoằng hóa.

- Chi điếm Hậu lộc hoạt động trong huyện Hậu lộc.

- Chi điếm Nga sơn hoạt động trong huyện Nga sơn.

Tỉnh Hải ninh:

- Chi điếm Đầm hà hoạt động trong huyện Đầm hà.

Điều 2: - Ở Thanh hóa, trong lúc chuẩn bị tiến lên thành lập Chi nhánh, các Chi điếm Ngọc lạc, Câu quan (Nông cống) Thọ Xuân và Kiểu (Yên định) phải bố trí cán bộ nhất là cấp chỉ đạo chi điếm và tổ chức làm việc phải theo điều kiện một Chi nhánh.

Điều 3: - Công tác của mỗi chi điếm nói trên sẽ do Trưởng chi nhánh ở tỉnh tạm thời quy định theo yêu cầu của từng khu vực.

Điều 4: - Ông Chánh văn phòng Ngân hàng trung ương và các ông Trưởng chi nhánh Ngân hàng Thanh hóa, Hải ninh chịu trách nhiệm thi hành nghị định này.

 

 

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG QUỐC GIA VIỆT NAM
 


 
Lê Viết Lượng

 

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Nghị định 62-VP/NgĐ năm 1959 về việc thành lập các Chi điếm Ngân hàng tại các tỉnh Thanh Hóa, Hải Ninh do Tổng giám đốc Ngân Hàng Quốc Gia ban hành

  • Số hiệu: 62-VP/NgĐ
  • Loại văn bản: Nghị định
  • Ngày ban hành: 08/06/1959
  • Nơi ban hành: Ngân hàng quốc gia
  • Người ký: Lê Viết Lượng
  • Ngày công báo: 15/07/1959
  • Số công báo: Số 26
  • Ngày hiệu lực: 23/06/1959
  • Tình trạng hiệu lực: Chưa xác định
Tải văn bản