Hệ thống pháp luật

CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 61/1999/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 1999

NGHỊ ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN HUYỆN LỴ VÀ XÃ THUỘC CÁC HUYỆN KRÔNG NÔ, ĐẮK R'LẤP, KRÔNG NĂNG VÀ KRÔNG BÚK, TỈNH ĐẮK LẮK

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 30 tháng 9 năm 1992;
Xét đề nghị của Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk và Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập thị trấn huyện lỵ của các huyện Krông Nô, Đắk R'Lấp, Krông Năng và các xã Chứ KBô và Ea Ngai thuộc huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk như sau:

1. Thành lập thị trấn Đắk Mâm - thị trấn huyện lỵ huyện Krông Nô trên cơ sở toàn bộ diện tích và dân số của xã Đắk Mâm.

Thị trấn Đắk Mâm có 2.582 ha diện tích tự nhiên và 4.120 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Đắk Mâm : Đông giáp các xã Đắk Rồ, Nam Đà; Tây giáp xã Đắk Sôr; Nam giáp xã Đắk Rồ; Bắc giáp xã Nam Đà.

2. Thành lập thị trấn Kiến Đức - thị trấn huyện lỵ huyện Đắk R'Lấp trên cơ sở 1.560 ha diện tích tự nhiên và 4.574 nhân khẩu của xã Kiến Đức.

Thị trấn Kiến Đức có 1.560 ha diện tích tự nhiên và 4.574 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Kiến Đức : Đông; Tây; Nam giáp xã Kiến Thành (mới); Bắc giáp xã Quảng Tân.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính, xã Kiến Đức có 4.370 ha diện tích tự nhiên và 3.721 nhân khẩu. Đổi tên xã Kiến Đức thành xã Kiến Thành.

3. Thành lập thị trấn Krông Năng - thị trấn huyện lỵ huyện Krông Năng trên cơ sở toàn bộ diện tích, dân số của xã Krông Năng.

Thị trấn Krông Năng có 2.483 ha diện tích tự nhiên và 9.098 nhân khẩu.

Địa giới hành chính thị trấn Krông Năng : Đông giáp xã Tam Giang; Tây giáp xã Ea Hồ; Nam giáp xã Phú Xuân; Bắc giáp xã Phú Lộc.

4. Thành lập xã Chứ KBô thuộc huyện Krông Búk trên cơ sở 6.295 ha diện tích tự nhiên và 7.957 nhân khẩu của xã Pơng Drang.

Địa giới hành chính xã Chứ KBô : Đông giáp huyện Krông Năng; Tây giáp xã Cư Pơng; Nam giáp các xã Pơng Drang và Ea Ngai; Bắc giáp xã Cư Né.

5. Thành lập xã Ea Ngai thuộc huyện Krông Búk trên cơ sở 3.545 ha diện tích tự nhiên và 3.339 nhân khẩu của xã Pơng Drang.

Địa giới hành chính xã Ea Ngai : Đông giáp xã Pơng Drang; Tây giáp xã Cư Pơng và huyện Cư M'gar; Nam giáp xã Đoàn Kết và huyện Cư M'gar; Bắc giáp các xã Chứ KBô và Pơng Drang.

Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính xã Pơng Drang có 6.160 ha diện tích tự nhiên và 21.961 nhân khẩu.

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký ban hành. Các quy định trước đây trái Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk, Bộ trưởng, Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ và Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này ./.


Nơi nhận:

- UBND tỉnh Đắk Lắk,
- Ban Tổ chức Trung ương,
- Ban Tổ chức - Cán bộ Chính phủ,
- Các Bộ : Công an, Quốc phòng,
- Các Tổng cục : Thống kê, Địa chính,
- Cục Lưu trữ Nhà nước,
- Công báo,
- VPCP : BTCN, các PCN,
các Vụ : ĐP2, TCCB, TH,
- Lưu : NC (3b), Văn thư.

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Phan Văn Khải

HIỆU LỰC VĂN BẢN

Nghị định 61/1999/NĐ-CP về việc thành lập thị trấn huyện lỵ và xã thuộc các huyện Krông Nô, Đắk R''Lấp, Krông Năng và Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk

  • Số hiệu: 61/1999/NĐ-CP
  • Loại văn bản: Nghị định
  • Ngày ban hành: 27/07/1999
  • Nơi ban hành: Chính phủ
  • Người ký: Phan Văn Khải
  • Ngày công báo: 31/08/1999
  • Số công báo: Số 32
  • Ngày hiệu lực: 11/08/1999
  • Tình trạng hiệu lực: Còn hiệu lực
Tải văn bản